Općinsko vijeće: SDA Kalesija danas zvanično ostala bez četiri vijećnika (uživo)

15:00 – Završena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

14:58 – Do kraja sjednice vijećnici su razmatrali prijedlog za pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, Nacrt zakona o korištenju i upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom i Nacrt zakona o turističkim zajednicama.

14:52 – Vijećnici su razmatrali Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija i Informaciju o stanju i korištenju prijelaza preko pruge u Prnjavoru.

14:10 – U nastavku sjednice su razmatrane Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2014/2015. godine. stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2014.godine i organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

14:00 – Vijećnici su podržali i Izvještaj o dodjeli bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u 2013.godini.

13:51 – Općinsko vijeće je u nastavku sjednice usvojilo Odluke o razrješenju i izboru predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i izmjenama Odluke izbora članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, kao i Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Kalesija za 2015.godinu.

13:40 – Nakon pauze, nastavljena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

13:25 – PAUZA

13:18 – Bez rasprave su usvojene prve tri tačke dnevnog reda, koje su na prijedlog općinskog načelnika, naknadno uvrštene u dnevni red današnje sjednice. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o određivanju matičnih područja, Odluku o određivanju lokacije za gradsku i prigradsku stanicu u Kalesiji i Odluku o prenosu vlasništva nad nekretninana bez naknade licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje stambenih objekata.

12:50 – Usvojen je dnevni red 27.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija. U odnosu na predloženi dnevni red, na prijedlog ovlaštenih predlagača u dnevni red su uvrštene naredne tačke: Odluka o određivanju matičnih područja, Odluka o određivanju lokacije za gradsku i prigradsku stanicu u Kalesiji, Odluka o prenosu vlasništva nad nekretninana bez naknade licima sa nastradalih područja u svrhu gradnje stambenih objekata, Nacrt zakona o korištenju i upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom i Nacrt zakona o turističkim zajednicama. Nisu prihvaćeni prijedlozi Amira Barčića da se u dnevni red sjednice uvrste Nacrti Odluka o stavljanju van snage Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o komunalnim taksama i Odluke o administrativnim taksama.

12:50 – Abdulah Gutić (pomoćnik općinskog načelnika) – predložio vijećnicima da se prijedlozi Odluka Amira Barčića ne uvrste u dnevni red. On smatra da bi ukidanjem navedenih Odluka, koje predlaže Amir Barčić, općina Kalesija izgubila 400 hiljada maraka budžetskih prihoda. Gutić je predložio da se ove tačke  ostave za naredni period.

12:40 – I dalje je u toku rasprava po predloženom dnevnom redu. Amir Barčić (SDP) je obrazložio razloge prijedloga Nacrte o ukidanju Odluke o komunalnom redu, Odluke o komunalnim taksama i Odluke o administrativnim taksama.

12:07 – U toku je rasprava po prijedlogu dnevnog reda današnje sjednice. Za ovu sjednicu vijeća predloženo je nekoliko dopuna. Dopune su predložili općinski načelnik, predsjedavajući vijeća, Klub SDP-a i vijećnik Amir Barčić.

12:06 – Predsjedavajući Općinskog vijeća Esad Čanić je informisao vijećnike da su ispunjeni svi uslovi za formiranje Kluba samostalnih vijećnika za bolju Kalesiju i da će predsjednik ovog kluba u narednom periodu imati mogućnost da bude član Kolegija Općisnkog vijeća.

12:05 – Nakon pauze nastavljena je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

11:28 – Pauza

11:06 – U toku je obraćanje načelnika općine Kalesija o aktivnostima kabineta između dvije sjednice vijeća. Načelnik Džafić je, između ostalog, kazao da nije ugrožen projekat izrade kanalizacione mreže. Naglasio je da će izvođač radova biti JP Vodovod i kanalizacija Kalesija. Radi se o donaciji Vlade Republike Slovenije u iznosu od 500 ooo Eura za projekat kanalizacione mreže na području općine Kalesija.

11:00 – Prihvaćena je inicijativa vijećnika Muje Mujkića da se poduzmu aktivnosti na obilježavanju pasa lutalica na području općine Kalesija i da se izvrši matična evidencija. Abdulah Gutić (pomoćnik općinskog načelnika) je govoreći o ovom problemu, kazao da su pokrenute aktivnosti na realizaciji ovog pitanja, a direktor JU Veterinarska stanica Kalesija  je dobio konkretna zaduženja. Realizacija programa bi mogla startati sa od naredne godine, nakon usvajanja budžeta, s obzirom da je neophodno obezbijediti i finansijska sredstva za realizaciju ovih aktivnosti.

10:50 – Meho Suljkanović (vijećnik iz reda nacionalne manjine): postavio vijećničko pitanje: kakva je sudbina ruševnih zgrada i na koji na koji način će općina riješiti pitanje stanarskog prava nosilaca stanarskog prava?

10:48 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) – upitao predsjedavajućeg vijeća i načelnika šta su zatekli u općini Kalesija, prilikom preuzimanja dužnosti? Osmanović je dodao da su predsjedavajući Čanić i načelnik Džafić davali izjave za medije u kojima su govorili šta su zatekli u općini. Zbog toga je tražio da se vijećnici upoznaju o tome šta su zaista predsjedavajući i načelnik zatekli u općini Kalesija.

10:45 – Edis Sakić (predsjednik Kluba SBB-a) – postavio vijećničko pitanje: zbog čega nije izvršena rekonstrukcija sportskog poligona u Kikačima?

10:42 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) – je kazao da je ne primjerena izjava predsjedavajućeg da pojedini vijećnici uzimaju mnogo vremena prilikom iznošenja vijećničkih pitanja i inicijativa.

10: 34 – Mujo Mujkić – Inicijativa: da vijeće donese odluku o trajnom obilježavanju svih pasa na području općine Kalesija i da se uradi matična knjiga pasa. Vijećnička pitanja : zbog čega nije sazvana tematska sjednica vijeća zbog prijetnje smrću od strane Hajre Jahić – Bajrić upućene vijećniku Muji Mujkiću i grupi vijećnika? Mujkić je, također, upitao: Zbog čega nije dozvoljeno formiranje Kluba samostalnih vijećnika ?

Mujo Mujkic

10:28 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – postavio vijećničko pitanje:  zašto se ne sprovodi odluka o obaveznom odvozu smeća na području općine Kalesija?

10:24 – Galib Softić (SDP) – je pokrenuo inicijativu da se cijena vode u Kalesiji vrati na iznos prije poskupljenja.Softić je dodao da građani Kalesije plaćaju najskuplju vodu na svijetu

10:19 – Amir Barčić (SDP) pokrenuo vijećničku inicijativu da se odlukom regulišu imenovanje u javna preduzeća na području općine Kalesija, koja će biti u skladu sa aktima sa viših nivoa vlasti. Druga inicijativa odnosi se na sanaciju klizišta na dijelu puta Pješavica – Stara lipovačka džamija.

10:14 – U toku je postavljenje novih vijećničkih pitanja i inicijativa.

Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: da se reguliše autobusko i taksi stajališteu naseljenom mjestu Novi Tojšići. Druga inicijativa se odnosi za iscrtavanje pješačkih prelaza na regionalnom putu Tojšići – Kikači – Vis Požarnica.

vijece - 7-15

10:06 – Počela je 27.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

D n e v n i   r e d

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke izbora članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
  3. Razmatranje i donošenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Kalesija za 2015.godinu.
  4. Razmatranje i usvajanja Izvještaja o dodjeli bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u 2013.godini.
  5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2014/2015. godine.
  6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2014.godinu.
  7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.
  8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju i korištenju prijelaza preko pruge u Prnjavoru.
  9. Razmatranje prijedloga za pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Predsjedavajući Esad Čanić za danas je zakazao 27.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija. Pred vijećnicima će se naći 9 tačaka dnevnog reda.

Općinsko vijeće će, između ostalog, razmatrati Odluku o razrješenju i izboru predsjednika radnih tijela vijeća, Odluku o izmjenama Odluke izbora članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija i  Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Kalesija za 2015.godinu.

Na ovoj sjednici vijeća raspravljat će se o Izvještaju o dodjeli bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u 2013.godini, Informaciji o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske 2014/2015. godine,  Informaciji o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2014.godinu i Informaciji o organizaciji i vršenju prevoza na području općine Kalesija.

Također, Općinsko vijeće će razmatrati  Informaciju o stanju i korištenju prijelaza preko pruge u Prnjavoru i prijedlog za pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: