Vlada TK: Utvrđeni kriteriji i uslovi za raspodjelu sredstava za manifestacije

Utvrđeni prijedlozi odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Pozorištem i Bibliotekom

Vlada TK utvrdila je danas prijedlog Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Ovom odlukom predviđeno je da Tuzlanski kanton od 01. aprila 2017. godine preuzima 70% osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Od ovog datuma Biblioteka će nastaviti poslovati kao budžetski korisnik u sklopu Trezora Tuzlanskog kantona, a svi dosadašnji računi Ustanove bit će ugašeni sa 31.03.2017. godine. Shodno ovoj Odluci predviđeno je da Kanton preuzme i finansiranje ove ustanove u procentu od 70%, a mjesečni osnov za finansiranje rada Ustanove, čine sredstva koja je Tuzlanski kanton izdvojio za bruto plaće i naknade plaća i naknade zaposlenih prema broju i strukturi zaposlenika koji su zatečeni na radu u Ustanovi u decembru 2016. godine i sredstva koja je Grad Tuzla izdvojio za finansiranje dijela izdataka za materijal i usluge i naknada za organe nadzora i upravljanja putem tranše navedenoj ustanovi u istom mejsecu. Međusobni odnosi između Tuzlanskog kantona po osnovu preuzimanja dijela prava i obaveza i Grada Tuzla po osnovu prenošenja dijela prava i obaveza osnivača nad Ustanovom uredit će se posebnim ugovorom. Vlada će u ime Tuzlanskog kantona u narednom periodu vršiti izbor i imenovanje, kao i razrješenje predsjednika i članova Nadzornog i Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost Grada Tuzla, davati prethodnu saglasnost Upravnom odboru za imenovanje i razrješenje direktora Ustanove, davati prethodnu saglasnost Upravnom odboru prilikom donošenja općih akata ustanove i to Pravila Ustanove, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove, Pravilnika o plaćama, Pravilnika o radu i Program i Plan rada i razvoja Ustanove, davati prethodnu saglasnost na prijem novih uposlenika, zahtjevati dostavljanje izvještaja o radu i poslovanju Ustanove najmanje jednom godišnje, te učestvovati u svim pitanjima vezanim za rad i funkcionisanje Ustanove.

Također Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodno pozorište Tuzla. Ovim dokumentom Tuzlanski kanton od Grada Tuzla počev od 01. aprila ove godine preuzima 51% osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Naradno pozorište Tuzla. Sva ostala prava i obaveza uređena su slično kao što je to slučaj i sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ u Tuzli. Oba prijedloga odluka bit će dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Utvrđeni kriteriji i uslovi za raspodjelu sredstava za manifestacije

Vlada je utvrdila je danas kriterije, uslove i postupke za raspodjelu sredstava za manifestacije koje afirmišu društveni, ekonomski, privredni, kulturni, sportski, održivi i drugi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će, u skladu sa uslovima i kriterijima iz ove odluke, utvrditi Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za tekuću fiskalnu godinu, a sredstva odobravati  putem  pojedinačnih  odluka,  zavisno  od  raspoloživih  sredstava,  te  značaja  i  termina održavanja manifestacije.

Zajedničko poticanje poduzetništva

Vlada TK dala je saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Centra za poslovnu edukaciju – Multicom d.o.o. Tuzla čiji je predmet saradnja i zajedničko djelovanje sporazumnih strana na neformalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju učenika srednjih škola iz Tuzlanskog kantona i studenata Univerziteta u Tuzli. Ciljevi Sporazuma su podizanje  svjesti  o  neophodnosti  cjeloživotnog  učenja  i  stručnog usavršavanja, podizanje svijesti o važnosti razvoja i usklađivanja vlastitih kompetencija sa potrebama tržišta rada, razvoj poduzetničkih i liderskih vještina i preuzimanje i dodjeljivanje odgovornosti, prevazilaženje straha od poduzetničkog rizika, razvoj komunikacijskih i prezentacijskih vještina, te motivacija mladih ljudi da se bave poduzetništvom.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2016. godine i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi sa izmjenom Prijedloga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu i zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da, predložene izmjene ugradi u Prijedlog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu i prije zaključivanja, isti dostavi Gradu Tuzla i općinama sa područja Tuzlanskog kantona na razmatranje radi davanja saglasnosti.

Vlada je donije i Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci kantonalnih organa uprave da, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, preduzmu potrebne radnje radi donošenja odgovarajućih akata u cilju okončanja započetih postupaka za prijem državnih službenika pred nadležnom Agencijom za državnu službu, a gdje su zato ispunjeni uslovi i koji su započeti nakon pribavljanja saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je usvojila Izjašnjenje Kantonalne uprave civilne zaštite o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koji je podnio načelnik Općine Srebrenik. Prema Izjašnjenju, Kantonalnim zakonom je ostavljena sloboda svakoj lokalnoj samoupravi da se kod donošenja svojih akata, koji regulišu ovu oblast, samostalno opredijele o visini uvećanja po osnovu uslova rada za svoje zaposlenike, odnosno da to uvećanje nije Kantonalnim zakonom određeno fiksno u odredenom procentu.

Vlada je prihvatila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provede postupak javne nabavke usluga prevođenja pravnih propisa sa bosanskog na engleski jezik i stručne redakture prijevoda, shodno iskazanim potrebama kantonalnih organa i institucija Tuzlanskog kantona koje učestvuju u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije. Naime, u određenom broju pitanja iz Upitnika Evropske Komisije se traži da se uz odgovor dostavi pravni propis na  bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku. Zbog  velikog obima pravnih propisa koje je potrebno prevesti na engleski jezik, rok za njihov unos u informacioni sistem je sredina maja 2017. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.250,00 KM KBS „Tuzla-Simbra“ Tuzla kao finansijsku podršku organizaciji 18. Međunarodnog turnira „TK Open“ / III Memorijalni turnir „Fuad Hadžiavdić Fudo“ koji je održan 22. februara 2017. godine. Riječ je o refundaciji dijela troškova smještaja za gostujuće reprezentacije i službena lica. Vlada je također odobrila 2.000,00 KM Udruženju „Radničke sportske igre“ Tuzla kao finansijsku podršku u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju projekta III Memorijalni turnir ,,Srđan Aleksić“ koji će se održati 19. marta 2017. godine u JP SKPC „Mejdan“ Tuzla.

Vlada je dala je sanas saglasnost Skupštini Tuzlanskog kantona za zapošljavanje sticanjem profesionalnog statusa poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Također date su saglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem pomoćnika ministra za pravosuđe i upravu, te Ministarstvo zdravstva za prijem jednog namještenika na mjestu viši referent – vozač i recepcionar koje je upražnjeno od novembra 2013.godine.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *