Vlada TK: Usvojena informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Vlada je danas usvojila i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini. Kako se navodi u Informaciji, u školskoj/pedagoškoj 2017/2018. godini na području Tuzlanskog kantona radilo je 138 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i to: 9 javnih i 7 privatnih predškolskih ustanova, 88 javnih i 1 privatna osnovna škola i 32 javne i 1 privatna srednja škola, koje pohađa ukupno 58.712 djece/učenika. U pedagoškoj 2017/2018. godini došlo do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u odnosu na prethodnu pedagošku godinu, i to za 656 polaznika. Istovremeno podaci pokazuju da se konstantno iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje. Broj učenika u školskoj 2017/2018. godini manji je za 382 učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Također, podaci za srednje obrazovanje i odgoj pokazuju da je školskoj 2017/2018. godini došlo do povećanja broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu školsku godinu i to za 324 učenika.

Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, (bez obaveznog programa) na području Tuzlanskog kantona je cca 16,50 %. Ovako mali obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem zahtijeva da se više radi na razvoju svijesti i promovisanju značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj mlade ličnosti, ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova. Realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u ovim općinama realiziran je u Centrima za rani rast i razvoj, a Program su realizirali odgajatelji koje su finansirale lokalne zajednice. Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu obuhvaćeno je 503 djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje preko Cjelovitog programa, 3.079 djece Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u javnim predškolskim ustanovama, koje su program realizirale u osnovnim školama, te 484 djece u općinama u kojima nema predškolskih ustanova u kojima se Obavezni program realizirao u Centrima za rani rast i razvoj. Dakle, ukupno na Kantonu u pedagoškoj 2017/2018. godini Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu obuhvaćeno je 4.066 djece ili preko 94 %. U predškolskim ustanovama u pedagoškoj 2017/2018. godini bilo je ulaganja u iznosu od 392.351,90 KM, tako da se može konstatovati da su popravljeni uslovi rada, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima. Na osnovu podataka može se konstatovati da su predškolske ustanove sredstva obezbjedile iz nekoliko različitih izvora i to: vlastita sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona, osnivač, Turska vojna misija, donacije donatora i roditelja.

Kada je u pitanju osnovno obrazovanje, može se konstatovati da je školska 2017/2018. godina realizirana uspješno. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 39.555 učenika i ove školske godine nastavljen je trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 382. Smanjenje broja učenika u osnovnim školama u vezi je sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja i sve učestalije emigracije stanovništva. U ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona osnovno obrazovanje realiziralo se u 89 centralnih škola i 124 područnih škola što je ukupno 213 objekata u kojima se realizira osnovno obrazovanje. U redovnim osnovnim školama na nivou kantona u školskoj 2017/18. godini prosječan broj učenika u odjeljenju je 21,33 učenika. Anlizirajući podatke o broju odjeljenja u školama, može se zaključiti da je 29 osnovnih škola imalo broj odjeljenja ispod minimalnog broja po Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje, a samo 9 osnovnih škola imalo je broj odjeljenja iznad maksimalnog broja. Posmatrajući upis učenika u osnovne škole, Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u gradu Tuzla 1.035 učenika ili 24,30%, a zatim slijede: općina Živinice 606 učenika ili 14,22%, Gračanica 529 učenika ili 12,42%, Gradačac 398 učenika ili 9,34%, Srebrenik 384 učenika ili 9,01%, Lukavac 359 učenika ili 8,42%, Kalesija 339 učenika ili 7,95%, Banovići 206 učenika ili 4,83%, Kladanj 96 učenika ili 2,25%, Doboj Istok 94 učenika ili 2,2%, Sapna 91 učenik ili 2,13% Čelić 80 učenika ili 1,87%, i Teočak 42 učenika ili 0,98%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 232 učenika ili 5,44%. Ministarstvo je za školsku 2017/2018. godinu izvršilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za 4.200 učenika prvog razreda osnovne škole. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 90.000,00 KM, a Federalna Vlada preko Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke 106.000.00 KM za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda, prvenstveno u stanju socijalne potrebe. Na kraju školske godine eksterna matura je realizirana u 86 osnovnih škola. Za eksternu maturu prijavljeno je ukupno 4.151 učenika. Za polaganje Eksterne mature prijavio se i 51 učenik izvan našeg kantona, koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona. Na osnovu evidencije o broju učenika koji putuju od kuće do najbliže škole pravo prema Kriterijima za sufinansiranje prijevoza u školskoj 2017/2018. godini ostvarilo je 4.320 učenika u linijskom i vanlinijskom prijevozu. Za prijevoz učenika osnovnih škola iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 940.165,00 KM. U toku 2017/2018. godine rađeno je i na poboljšanju uslova rada u osnovnim školama tako da je u 2017/2018 godini za te namjene uloženo ukupno 5.218.998,36 KM. Sredstva su obezbijeđena iz nekoliko različitih izvora, s tim da su značajnija sredstva obezbijeđena iz Budžeta TK. Zahvaljujući ovim investicijama, stanje školskih objekata osnovnih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu znatno se promijenilo, ali treba nastaviti i dalje kontinuirano u skladu sa mogućnostima ulagati u adaptacije i rekonstrukcije školskih objekata.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, na području našeg kantona radile su 32 srednje škole, kao javne ustanove. Prema strukturi srednjih škola imamo 6 gimnazija, 1 umjetničku školu, 1 vjersku školu, 1 tehničku školu, 1 mješovitu u čijem sastavu je gimnazija i tehnička škola, 5 mješovitih u čijem sastavu su gimnazija, tehničke i stručne škole i 17 mješovitih u čijem sastavu su tehničke, stručne i umjetničke škole. U ovim školama, u školskoj 2017/2018. godini, nastavu je pohađalo 15.923 učenika raspoređenih u 709 odjeljenje, što je za 369 učenika više nego prethodne školske godine. U srednjim školama prosječan broj učenika u odjeljenju je 22,46, što je ispod optimalnog broja prema Pedagoškim standardima (28), ali je u odnosu na prošlu školsku godinu viši za 0,27 učenika u odjeljenju. Planom upisa učenika bio je predviđen upis 5.987 učenika. Ovakav Plan upisa učenika predvidio je 1.709 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, čime je omogućeno svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. U školskoj 2017/2018. godini eksterna matura je organizirana za 447 maturanata što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 173 maturanata. Ove godine realiziran je i pilot projekat eksterne provjere znanja za učenike tehničkih škola. Eksternom testiranju je pristupilo 1.926 učenika završnih razreda srednjih tehničkih škola. Većina srednjih škola su u školskoj 2017/2018. godini ostvarile ulaganja u rekonstrukcije krova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, podova zamjenu stolarije, nabavku namještaja, učila i opreme, knjiga za lektiru i drugih potreba u iznosu od 923.564,85 KM, ali da i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja. Sredstva su obezbijeđena iz nekoliko različitih izvora, s tim da su najznačajnija ulaganja obezbijeđena iz vlastitih sredstava koje srednje škole prvenstveno obezbjeđuju obrazovanjem odraslih, zatim od Vlade TK, realizacije projekta INTERREG IPA, donacija raznih donatora, Vlade Federacije i drugih izvora.

Za pravosudne institucije odobren prijem 33 pripravnika volontera

Vlada je danas odobrila prijem 33 diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Volonteri će biti primljeni bez zasnivanja radnog odnosa, na period od dvije godine, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva. Gledano prema pravosudnim isntitucijama u Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predviđen je prijem tri volontera, koliko je predviđeno i u Općinski sud u Gradačcu i Općinski sud u Banovićima. U Općinski sud u Tuzli je predviđen prijem devet volontera, u Općinski sud u Živinicama predviđen je prijem šest volontera, dok su u  Kantonalni sud u Tuzli, Općinski sud u Gračanici, Općinski sud u Kalesiji i Općinski sud u Lukavcu predviđeni prijemi po dva volontera. U Kantonalno pravobranilaštvo planiran je prijem jednog volontera. Uslovi i način prijema pripravnika-volontera, utvrdit će se javnim oglasom koji će raspisati pravosudne institucije, a koji su dužne objaviti u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici institucije.

Usvojen izvještaj o provedenoj eksternoj maturi

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/18. godini. Za polaganje Eksterne mature bilo je prijavljeno i polaganju je pristupilo 4136 učenika. Pored navedenog broja učenika prijavilo se i 55 učenika koji su osnovnu školu pohađali izvan našeg Kantona. Prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 61,53 % osvojenih bodova. U usporedbi sa rezultatima polaganje eksterne mature sa prosječnim rezultatom iz 2016. godine 57,19% i 2017. godine 60,08 %, može se konstatovati da je prosječan uspjeh poboljšan za 1,45 % u odnosu na 2017. godinu i 4,34 % u odnosu na 2016. godinu.

Ostale odluke

S ciljem realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini Vlada je danas dala saglasnosti na više odluka o odobravanju sredstava. Za finansiranje troškova izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima – Okanovići faza I, općina Gradačac, odobreno je 45.730,09 KM. Za finansiranje troškova izrade Glavnog projekta odvodnje oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda u MZ Lukavac grad sa područja ulica Podrinjska i Omladinska i prečistača fekalnih voda u industrijskoj zoni Lukavac odobreno je 2.995,90 KM, a za izradu Glavnog projekta uređenja korita potoka Mednica i Cerovac od regulisanog dijela pa uzvodno po 1.500,00 m 3.066,34 KM. Za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš (sufinansiranje)“, odobreno je 14.688,64 KM.

Kao što je to nedavno i obećano, prilikom posjete područnoj školi Brijesnica Mala, Vlada je danas donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“, te Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim odlukama osigurana su nedostajuća sredstava za dovršetak radova u ovom školskom objektu. Radovi u ovom školskom objektu su se ispostavili mnogo širi nego što se to u početku moglo pretpostaviti. Imajući u vidu da počinje i zimski period, Vlada je obećala da će u najskorije vrijeme nastojati i da obezbijedi finansijska sredstva za završetak radova u ovom školskom objektu.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018. godini. Obzirom da je okončana podjela premija, „markica“ zdravstvenog osiguranja boračkoj populaciji i potpisan zapisnik o sravnjenju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, iz čega je proizašla ukupna potrošnja manja za 184.000,00 KM, Ministarstvo je pristupilo preraspodjeli ovih sredstava na druge pozicije na kojim je, zbog povećanog broja zahtjeva, proizašla potreba većeg angažmana sredstava.

Vlada je danas donijela odluku kojom se cesta ceste Oskova – Zlača u dužini od 7800m proglašava cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Kako se navodi u obrazloženju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, navedeni put je u prilično je lošem stanju, a općine Banovići i Živinice nemaju dovoljno sredstva za njegovu modernizaciju i održavanje, te je predloženo da brigu o ovom putnom pravcu preuzme Direkcija regionalnih puteva TK.

Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju usmjeravanja donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu a namijenjenih sanaciji štete uslijed poplave u JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla. Zaposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona su za navedenu namjenu donirali 650,00 KM, po 500,00 KM su donirali „BABILON“ doo Tuzla i „PLUS“ doo Sarajevo, 300,00 KM je donirala HO „Merhamet“ OO Lukavac, po 200,00 KM su donirali „URBAN BiH“ doo Doboj Istok, „UMEL Dalekovodmontaža“ doo Tuzla i „Tehnograd“ doo Tuzla, dok je udruženje „Nova ženska inicijativa“ Tuzla doniralo 100,00 KM.

Također Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekta „Međuentitetska ljetna škola demokratije“ za JU OŠ „Teočak“ Teočak 6.377,43 KM je dodijelila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju projekta „Finansiranje/sufinasiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH“ JU Univerzitet u Tuzli, za implementaciju mrežne infrastukture u segmentu distributivnog bežičnog povezivanja – druga faza“, 16.000,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Ministarstvu privrede je za realizaciju projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“ („PAMETNE ŠKOLE“), koj se implementira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020, 2.500,00 KM dodijelilo Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.

Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim aneksom perdviđeno je da se najniža plaća, koja iznosi 432,00 KM, uveća za 6,5%, što bi iznosilo 460,00 KM. Naime, nakon usklađivanja koeficijenata za namještenike neophodno je uskladiti i najnižu plaću koja pripada namještenicima svrstanim VIII platni razred, jer kod ovih uposlenika, ne bi bilo vidljivo povećanje plaće kao kod ostalih namještenika koji pripadaju platnim razredima I do VII.

Vlada je danas imenovala Interresornu radnu grupa za selekciju škola u svrhu pripreme projekta za energetsku obnovu škola u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020. Zadatak Grupe je da izvrši ocjenu i selekciju škola sa područja Tuzlanskog kantona, te pripremi prijedloga škola koje će biti uključene u Projekat energetske obnove škole u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona na davanje saglasnosti. Kriteriji za izbor škola za učešće u Projektu su vrsta energenta koji se koristi za zagrijavanje školskog objekta, trenutni stepen toplotne izolacije školskog objekta i procijenjeni stepen potrebnog dodatnog ulaganja u utopljavanje školskog objekta.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kojim se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

Današnjim Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je zaduženo da, u roku od 15 dana, Vladi Tuzlanskog kantona dostavi informaciju o svim angažovanim licima u nadzornim odborima KHK i GIKIL Lukavac ispred državnog kapitala, kao i sastav svih komisija i radnih grupa formiranih od strane resornog ministarstva ili Vlade Kantona za praćenje rada navedenih privrednih subjekata od dana osnivanja zajedničke firme sa GSHL-om do danas.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Cilj ovih izmjena je usaglašavanje teksta pravilnika sa Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Također Vlada je danas, dala i saglasnost na Sporazum o imenovanju Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave  sudske vlasti u Tuzlanskom kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je na današnjoj sjednici privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te donijela više rješenja o imenovanju predjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: