Vlada TK: Uspješna koordinacija poslova zaštite i spašavanja u 2017. godini

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2017. godini. Kada je u pitanju programski dio planirani strateški ciljevi među kojima je i koordinacija poslova deminiranja i umanjenje opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona te stvaranje povoljnijeg ambijenta za daljni razvoj sistema zaštite i spašavanja najvećim dijelom su u potpunosti izvršeni. Prema Izvještaju, na osnovu detaljne analize aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini može se zaključiti da je to bila uspješna godina. Izmedju brojnih aktivnosti potrebno je istaknuti da je pružena pomoć općinama Doboj Istok i Kladanj za hitne intervencije i otklanjanje posljedica prirodne nesreće a putem javnog poziva svim općinama i Gradu Tuzla dodijeljeno je 600.00,00 KM kao pomoć za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom. Sufinansirane su pripreme i učešće Crvenog križa Tuzlanskog kantona i službi zaštite i spašavanja u NATO EADRCC vježbi „Bosna i Hercegovina 2017“ te izdvojena sredstva za opremanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja, Služba za spašavanje na vodi i pod vodom, Služba za biološko-hemijsku zaštitu i Služba zaštite od požara.

Vlada je utvrdila prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2018. do 2022. godine.

Nastavljen trend smanjenja broja maloljetnih delinkvenata u TK

Vlada TK prihvatila je godišnji Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Tokom 2017 godine JU Odgojni centar TK obavljala je aktivnosti na vaspitanju i prevaspitanju maloljetnih učinilaca krivičnih djela, dijagnostičko-opservacijski tretman maloljetnika kao i preventivne aktivnosti sa djecom i maloljetnicima u riziku, te je nastavljen je trend smanjenja broja maloljetnih učinilaca krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, stoji u Izvještaju, jedan je od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona. Odgojni centar u kontinuitetu unaprjeđuje svoj rad u pogledu uvođenja savremenih metoda rada,  uspostavljen je sistem kvalitetnih individualnih i grupnih programa rada sa djecom i maloljetnicima, uređene procedure i politike unutrašnjeg funkcionisanja ustanove, zaokružena saradnju sa naučno-nastavnom zajednicom Univerziteta u Tuzli te podignuta na veći stepen saradnj sa partnerima koji se bave problematikom maloljetničke delinkvencije (MUP TK, Centri za socijalni rad, fakulteti Univerziteta u Tuzli, NVO, međunarodne organizacije). To prema ocjeni relevantnih institucija (Ombdusmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine, UNICEF-a BiH, pravosudnih institucija, NVO-a), svrstava ovu ustanovu u sami vrh ustanova koje se bave tretmanom maloljetnika, izvršenjem sankcija prema maloljetnicima, dijagnostičko-opservacijskim tretmanom kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu. Prema Izvještaju, programski zadaci na očuvanju i zanavljanju postojećih robnih rezervi su u potpunosti realizovani tokom 2017. godine, dok programski zadaci na proširenju obima i strukture robnih rezervi kroz razne razvojne programe nisu realizovani, prvenstveno zbog nedostatka sredstava u budžetu za kapitalne projekte. Također se nabodi da tokom 2017. godine nije bilo intervencija iz robnih rezervi, pošto nije bilo elementarnih nepogoda, prirodnih nesreća i drugih vanrednih okolnosti, koje bi zahtijevale intervencije iz robnih rezervi.

Vlada je donijela Odluku kojom Privrednom društvu „ZDRAVNIK“ d.o.o. Gornji Hrgovi, općina Srebrenik, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode sa izvorišta „Zdravnik“, za potrebe flaširanja na period od deset godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada je također donijela Odluku kojom Privrednom društvu „MAPEX“ d.o.o. Živinice, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za tehnološke potrebe poslovnog kompleksa „Mapex“ namjene primarna i finalna obrada drveta „Mapex“ d.o.o. Živinice, koji se nalazi u krugu privrednog društva, na period od 10 godina, od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada je prihvatila Informaciju o radu “Instituta za zavarivanje” d.o.o. Tuzla za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u Tuzlanskom kantonu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada je donijela Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu “Ljubače” na području grada Tuzla povodom samoinicijativne ponude privrednog društva PIVARA d d Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava advokatskoj firmi “Sajić” Banja Luka na ime pružanja pravnih usluga privrednom društvu sa većinskim državnim kapitalom “KHK” d.d. Lukavac.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Muška voda“ d.o.o. Kladanj zastupa Vladu Tuzlanskog kantona, da se u navedenom postupku izjasni za prodaju stečajnog dužnika u cjelini putem javnog oglašavanja, odnosno metodom neposrednog javnog nadmetanja sa početnom cijenom od 681.258,03 KM.

Vlada TK je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica sa sjedištem u Brčko distriktu BiH od 19.2.2018. godine o upisu studenata u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica u Tuzli za akademsku 2018/19. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom  odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta “Razvoj Coping strategija“ kod učitelja, nastavnika i profesora u školama koje pohađaju i djeca sa smetnjama u razvoju u Tuzlanskom kantonu“ za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju Tuzla u iznosu od 6.450,00 KM dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za sufinansiranje projekta institucija kulture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, a u svrhu finansiranja aktivnosti iz projekta „Muzej za sve“, za JU Muzej Istočne Bosne  u iznosu 10.000,00 KM, dodijeljene od Ministarstva civilnih poslova BiH.

Vlada je također odobrila usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za realizaciju projekta „Obilježavanje 20 godina JU BKC Tuzla“ sa manifestacijama: Opera „Zmaj od Bosne“, Balet Palčica, Prvi dani komedije u Tuzli, 9. bijenale umjetnosti minijature BiH, Veče saza, Dječije predstave:“Bosanska bajka“ i „Plava boja snijega“ u iznosu 27.500,00 KM, dodijeljene od Grada Tuzle.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju javnog oglasa, raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica.

Vlada je prihvatila izvještaje o radu Ministarstva finansija i Ministarstva za boračka pitanja.

Vlada TK donijela je Zaključak o izmjeni Zaključka u vezi sa planom nastavka kampanje promocije značaja i uloge kupovine domaćih proizvoda.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla na period najduže 90 dana u sastavu Emina Ramić, predsjednik i članovi Samir Cipurković i Mirela Ibrahimović – Mehanović.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: