Vlada TK: Nova lista lijekova za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva

Smanjenjem broja individualnih ložišta do smanjenja zagađenja zraka

Zbog potrebe da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta, Vlada je danas, nakon provedene javne rasprave, utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. U odnosu na Nacrt ovog zakonskog rješenja, koji je Skupština TK utvrdila krajem januara ove godine, u Prijedlogu Zakona dodana je odredba koja objekte koji se zagrijavaju na ekološki prihvatljivo gorivo isključuje od obaveze priključenja na daljinski sistem zagrijavanja i odredba koja definiše ko utvrđuje postojanje tehničkih mogućnosti za priključenje. Izmijenjena je visina novčanih kazni, a zbog činjenice da priključenje objekata zahtijeva određeno vrijeme na pripremi i izvođenju radova na priključenju, rok za priključenje je umjesto 1. oktobar 2018. godine promijenjen na 1. oktobar 2019. Nakon današnjeg utvrđivanja, prijedlog Zakona je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Nova lista lijekova za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva Tuzlanskog kantona

Vlada je danas donijela odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodnu listu, nova Pozitivna  lista sadrži dodatnih 95 lijekova, kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona. Poređenja radi, lista lijekova Sarajevskog kantona, koji posjeduje najveća finansijska sredstva za lijekove, sadrži ukupno 703 lijeka, a novi Prijedlog Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona sadrži 1143 lijeka. Ovom odlukom izvršeno je i usklađivanje kantonalne liste sa Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koja je stupila na snagu 27. januara 2018.godine. Ako se uzme u obzir da je krajnji rok za usklađivanja Pozitivne liste lijekova kantona 27.04.2018. godine, može se reći da je Tuzlanski kanton prvi u FBiH uskladio Pozitivnu listu lijekova, a time i pokazao brzinu u servisu i pružanju zdravstvenih usluga stanovništvu Tuzlanskog kantona, te i ovime pokazao koliko prednjači u odnosu na sve ostale kantone.

Također, zanimljivo je za istaknuti, da su Ministarstvo i Vlada prilikom kreiranja liste vodili računa i o poziciji domaćih proizvođača lijekova, tako da oko 40% lijekova koji se nalaze na Listi su proizvod pet domaćih proizvođača lijekova, dok su preostalih 60% lijekova sa liste proizvodi 60 stranih proizvođača. Ovim su svi „domaći“ lijekovi stavljeni na Pozitivnu listu lijekova, što je još jedan od pokazatelja podrške koju Vlada Tuzlanskog kantona pruža domaćim privrednicima.

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona je činjenica da su se u primjeni postojećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju pojavile određene nejasnoće i nedorečenosti koje je potrebno otkloniti. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usaglašavanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, kao i činjenicom da je od početka ove godine, u okviru Vlade Tuzlanskog kantona, prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i formirano Ministarstvo obrazovanja i nauke, a sve kako bi se izbjegle dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja.

Usklađivanje Zakona sa Konvencijom o priznavanju kvalifikacija europskoj regiji

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Razlozi za ove izmjene proizlaze iz činjenice da je postojećim Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava predviđeno da su rješenja o nostrifikaciji, ekvivalenciji, akademskom i stručnom priznavanju konačni upravni akti, dok je Konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji (Lisabonskom konvencijom) predviđeno, da će podnositelj zahtjeva za priznavanje moći podnijeti žalbu u razumnom roku. Također, potrebno je izvršiti odgovarajuće usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je od početka ove godine prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i započelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke.

U 2017. evidentna ulaganja u regionalnu putnu infrastrukturu

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Kako se u ovom dokumentu navodi, tokom prošle godine, između ostalog, urađene su tri raskrsnice sa kružnim tokom, te ukupno 8.840 metara ceste od čega je u fazi rekonstrukcije i rekonstruisano ukupno 8.440 metara ceste, a rehabilitovano 400 metara putnog pravca. Uz izvođenje radova na rekonstrukciji pojedinih dionica cesta urađeno je i 2.900 metara pješačkih staza, te su sanirana i tri klizišta. Glavni cilj Direkcije je redovno održavanje regionalnih putnih pravaca, te su za te namjene u prošloj godini utrošena 2.011.644,89 KM. Troškovi zimskog održavanja u 2017. godini iznosili su 1.200.381,27 KM, dok je na sanaciju klizišta u 2017. godini utrošeno 281.263,70 KM. U planu rada za 2017. godinu Direkcije bilo je navedeno nekoliko strateških ciljeva u 2017. godini. To su nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste Tuzla – Dokanj – Šibošnica, što je od znatne važnosti za povezivanje grada Tuzla sa općinom Čelić i Brčko Distriktom. Drugi cilj Direkcije u 2017. godini bio je završiti drugu fazu rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta „Živinice- Banovići- Ribnica“ i „Banovići – Vijenac – Lukavac“. Poboljšano je stanje cestovne infrastrukture na relaciji Živinice – Međaš, posebno jer se tom cestom dolazi do Međunarodnog aerodroma Tuzla. Nažalost, zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa nije realizirana planirana izgradnja mosta preko rijeke Spreča na regionalnoj cesti Živinice-Međaš sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraćajnice, te će ovaj projekat biti reliziran u narednom periodu.

655.000,00 KM za programe socijalne podrške

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Donesenim Programom omogućava se raspodjela sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu,  gdje su za ove namjene planirane 194.800,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama holandske vlade u iznosu od 108.000,00 KM, te sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 86.800,00 KM. Također Vlada je donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa pozicije Podrška povratku prognanih osoba. Za ove namjene u Budžetu je predviđeno 460.200,00 KM. Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, za što je planirano 200.000,00 KM, dok je za projekte održivog povratka, planirano 260.200,00 KM što je za 78.200,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

1 milion KM za nerazvijene lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu

Današnjom odlukom Vlada je utvrdila kriterije za raspodjelu 1 milion KM, koje su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018.godinu planirane kao „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. Radi se o finansijskoj pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona u smislu ove odluke podrazumijevaju se one lokalne samouprave koje ispunjavaju imaju do 12.500, stanovnika, do 350 km2 površine, imaju do 50 naseljenih mjesta, te koje se nalaze ispod 50-tog mjesta po rangu razvijenosti. Za primjenu navedenih kriterija koristit će se podaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016.godini, a odobrena sredstva ne mogu se raspoređivati za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih, kao ni za isplatu materijalnih troškova, navodi se u današnjoj odluci.

Ostale odluke

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Rom-asistent važan faktor u promjeni svijesti o obrazovanju“ za JU OŠ „Kreka“ Tuzla, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo 2.585,00 KM.

Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je dodijelila 690,00 KM.

Vlada je odobrila 37.192,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Saveza za 2018. godinu.

Na ime pozajmice u vezi sa realizacijom projekta energetske obnove škola, „Inovativnim umom do pametnih škola – “PAMETNE ŠKOLE”, u okviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Vlada je danas Centru za razvoj i podršku Tuzla (CRP) odobrila 300.000,00 KM. Ova sredstva CRP Tuzla je dužan vratiti najkasnije do 31.12.2020. godine.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ za 2018. godinu. Do izmjene je došlo zbog nedavno donesene Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda, čime je došlo de relokacije određenih sredstava namijenjenih podršci privrednim društvima.

Povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica, Vlada je donijela odluku o pristupanju dodjeli koncesije, za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Drijenča“, selo Malešići u Gračanici. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće za mart budžetskim korisnicima u iznosu od 404 KM, kao i visinu naknade za ishranu za pomenuti mjesec u iznosu od 8 KM po izrađenom danu.

Nakon jučerašnjeg inicijalnog sastanka Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Pregovarački tim Vlade za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te prihvatila tekst Protokola o vođenju pregovora radi  pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora.

Vlada je danas donijela i odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj.

Na zahtjev Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini, Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas da bude pokrovitelj bez finansijske potpore simpozija „Biološki i biološki slični lijekovi – značaj i upotreba“ koji će se održati 17. maja 2018. godine u JZU UKC Tuzla.

U skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada kantona  dala je danas saglasnost  na  Statut  obrtničke  komore  kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela nekoliko rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *