Vlada TK-a za podršku mladima odobrila 100.000 KM za podršku mladima

Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2018. godinu, dala saglasnosti na 31 odluku o odobravanju sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, te 12 odluka o odobravanju sredstava po programu subvencije za nabavku računarske i druge opreme. Dobitnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih su mlade osobe između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, dok su sredstva za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona, mladi u dobi između 15 i 30 godina. Pod „opremom“ u ovom smislu se podrazumijeva oprema vrijednosti između 1.000,00 i 2.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljena su u iznosu kamata plaćenih u toku godine, s tim da maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.

Osigurana dodatna sredstva za subvenciju prijevoza učenika

Kako bi se omogućila provedba Izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno omogućilo sufinansiranje troškova prijevoza za veći broj učenika, što je posljedica odredbe da pravo na prijevoz imaju učenici koji imaju prebivalište dalje od dva, umjesto dosadašnja četiri kilometra, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2018. godine. Naime, povećanje broja učenika koji imaju pravo na sufinansiranje troškova prijevoza dovelo je do povećanja iznosa sredstava potrebnih za izmirenje ove obaveze za 282.500,00 KM,a koje se odnose na period oktobar-decembar 2018.godine. Kako bi osigurala dodatna sredstava za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, a predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2018. godine mijenja se struktura sredstava u okviru gornje granice odobrenih sredstava, čime se ne povećava ukupan iznos rashoda i izdataka odobrenih odlukom o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za zadnji kvartal 2018. godine.

Realizacija mjera prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona 2016.-2019., za period juli 2017. – juli 2018. godine. Na osnovu pregleda realiziranih mjera može se zaključiti da su u drugoj izvještajnoj godini Programske aktivnosti, pored prevencije pojave maloljetničke delinkvencije, proširene na doprinos realizaciji ciljeva koji se odnose na primjenu alternativnih modela postupanja, efikasnije provođenje mjera intervencija, unaprjeđenje kapaciteta i međusobnu saradnju institucija sistema za rad sa maloljetnim prestupnicima i njihovim porodicama. U odgojno-obrazovnim ustanovama na području TK kontinuirano se razvijao i implementirao obavezan program edukacije nastavnika i učitelja, kao i preventivni programi rada sa djecom i učenicima. Također, Program sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju, koji se kao pilot projekt provodio u tri osnovne škole na području grada Tuzla, je pripremljen za proširenje njegove realizacije u 16 osnovnih škola u Tuzli, Gradačcu, Gračanici i Kalesiji. Značajno je istaknuti i da se, kao rezultat preventivnih aktivnosti bilježi se konstantno smanjenje maloljetničkog kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona. Statistički podaci potvrđuju smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, smanjenje broja maloljetnih učinilaca krivičnih djela i broja prijavljenih maloljetnika. Potpisani su i sporazumi o saradnji u provođenju odgojne preporuke „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“. Potpisivanjem sporazuma stekli su se uslovi za provođenje ove odgojne preporuke i već su evidentirani primjeri dobre prakse. I pored svih navedenih rezultata, U narednom periodu neophodno je da nadležne institucije i organizacije, zajedno sa nosiocima realizacije programskih mjera, u planiranim rokovima nastave raditi na realizaciji planiranih mjera i da kontinuirano doprinose postizanju Programskih ciljeva.

Ostale odluke

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dvije donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Na ime pomoći u obnovi i rekonstrukciji objekta ustanove za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, 11.000,00 KM je donirala Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo tuzlansko, a JU OŠ „Čelić“ za opremanje kabineta didaktičkim sredstvima i pomagalima za realizaciju nastave u Školi 4.000,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za povećanje mjesečne novčane naknade za rad Vanjskog saradnika u Ljekarskoj komisiji za upućivanje na banjsko klimatsko liječenje, Vanjskog saradnika u Komisiji za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć pri liječenju branilaca i članova njihovih porodica, Vanjskog saradnika u Komisiji za odobravanje finansijskih sredstava za propisivanje lijekova, sanitetskog materijala i dezinfekcionih sredstava za ratne vojne invalide i Vanjskog saradnika za propisivanje ortotsko-protetskih pomagala za ratne vojne invalide, kao isključive posljedice ranjavanja, povređivanja, oboljenja ili pogoršanja oboljenja prouzrokovanih amputacijom ekstremiteta ili teškim oštećenjem funkcije ekstremiteta. Ovom odlukom, dosadašnji iznos naknade, koji je iznosio 100,00 KM, povećan je na 150,00 KM.

Vlada je danas utvrdila koeficijente za proizvodnju sadnica jagodičastog i bobičastog voća i presadnica povrća i ljekovitog bilja radi stjecanja statusa komercijalnog gazdinstva. S obzirom da koeficijent za navedene vrste proizvodnje nije određen u Dodatku I Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Služba za privredu, budžet i finansije Općine Sapna je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatražila određivanje koeficijenata radi stjecanja statusa komercijalnog gazdinstva. Imajući u vidu da je uvjet za ostvarivanje prava na novčanu podršku za proizvodnju presadnica povrća i ljekovitog bilja proizvodnja najmanje 500.000 kontejnerskih presadnica, odnosno proizvodnja sadnica jagodičastog i bobičastog voća na površini od 0,1 ha Ministarstvo je predložilo utvrđivanje koeficijenata za navedene proizvodnje.

Vlada je danas formirala i Radnu grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu. Podsjećamo, zaključkom koji je donesen na sastanku Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravosuđa i uprave zaduženo je da Vladi Kantona predloži imenovanje radne grupe za izradu Nacrta Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je prihvatila i Informaciju u vezi sa isplatama i usklađivanju iznosa naknada civilnih žrtava rata.

Vlada je danas imenovala i Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala i saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto viši referent za studentska pitanja, te donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vada je danas dala saglasnost Kantonalnom pravobranilastvu, koje zastupa V1adu Tuzlanskog kantona pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh“ d.d. u stečaju Kladanj, da se u navedenom postupku, na sjednici Odbora povjerilaca,

izjasni za donošenje odluke o sedmoj prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog oglašavanja metodom usmenog javnog nadmetanja.

Vlada je danas prihvatila prijedlog Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *