Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2018. godinu

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi i primici budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu planirani su u iznosi od oko 384,7 miliona KM, a rashodi i izdaci u iznosu od oko 384,6 KM.

Nakon što je u proteklom periodu Vlada intenzivno radila na stabilizaciji finansijske situacije u Tuzlanskom kantonu, ove godine budžet u značajnijoj mjeri ima izraženu i socijalnu i razvojnu komponentu. To karakteriše nekoliko kapitalnih programa, za čiju su realizaciju u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu predviđena finansijska sredstva. Za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji ove godine je planirano 3,8 miliona KM, što je za oko 500.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine. Kada je u pitanju podrška lokalnim zajednicama, općinama i Gradu Tuzla, za ove namjene predviđena su dva programa. Kroz namjenska sredstva od ekoloških i vodnih naknada osigurana su dodatna oko 3 miliona KM, a ono što je novost, za razliku od proteklih godina jeste i posebna pozicija u Budžetu za podršku projektima lokalnih zajednica u iznosu od 1 milion KM. Za program kapitalnih ulaganja ove godine je predviđeno 3 miliona KM, a što će najvećim dijelom biti usmjereno u obrazovne i pravosudne institucije u našem kantonu. Također, značajnije finansijsko povećanje vidljivo je i na poziciji bruto plaća i naknada za uposlenike u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, a što je rezultat postignutog dogovora sa sindikatima i plana povećanja plaća uposlenicima za cca 6,5%. Kada se govori o novitetima u Budžetu, treba spomenuti i stavku novog Ministarstva kulture, sporta i mladih. U okviru ove pozicije planirana je kvalitetnija podrška oblastima kulture i sporta, te 100.000 KM za realizaciju programa podrške mladim osobama. Gledajući oblast rada, socijalne politike i povratak, dokument Budžeta TK za 2018. godinu je veći za 1,7 miliona KM nego prošle godine i predviđa kvalitetnija rješenja u oblasti socijalne zaštite, te sredstva za kvalitetniju podršku porodiljama i novorođenčadi iz socijalnih kategorija. Za hranu djeci do 6 mjeseci starosti predviđeno je 550.000 KM, za podršku povratnicima, raseljenim i izbjeglim osobama oko 1 milion KM, što je za 250.000 KM više nego 2017. godine. Podrška povratku je povećana za oko 230.000 KM i iznosit će 460.000 KM. Za užinu u toku nastave djeci iz socijalnih kategorija planirano je 118.000 KM, 100.000 KM je planirano za sufinansiranje izgradnje Centra za autizam, dok je za sufinansiranje Sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja planirano 20.000 KM. Ono što je još interesantno, a radi se o novim projektima, Budžetom je predviđeno 100.000 KM za stipendiranje učenika koji upišu deficitarna zanimanja, te isti iznos sredstava za projekte prekvalifikacije i dokvalifikacije, dok je za podršku naučno – istraživačkom radu planirano 150.000 KM. Danas utvrđeni prijedlog Budžeta za 2018. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2018. godinu bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i donošenje na decembarskoj sjednici Skupštine.

Ostvareni preduslovi za kvalitetno održavanje putnih pravaca tokom zimske sezone

Vlada je danas prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2017/2018. godina. Radi se o zbirnoj informaciji sačinjenoj na osnovu podataka dobivenih od Općinskih službi civilne zaštite/Gradske službe civilne zaštite Tuzla, JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i JP Ceste Federacije BiH. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti lokalnih zajednica različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. JU Direkcija regionalnih cesta TK na vrijeme je potpisala ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove.  Za zimsko održavanje 5 magistralnih puteva na području TK, JP Ceste Federacije BiH je sklopilo ugovore sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove.  Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalanog intenziteta sniježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, navodi se u Informaciji.

Bolja zdravstvena zaštita korisnika prava boračko invalidske zaštite

Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju bolje i adekvatne zdravstvene zaštite korisnika prava boračko invalidske zaštite, Vlada je danas donijela Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica. Razmatrajući izuzetno veliki broj podnijetih zahtjeva kao i izjavljenih žalbi, utvrđeno je da se veliki broj podnosilaca zahtjeva odbija iz razloga što Uredbom nisu propisana i druga operativna stanja na osnovu kojih se može odobriti finansijska pomoć, a radi se o stanjima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman. Ova dopuna je urađena u skladu sa opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita svima, a prvenstveno najugroženijim kategorijama branitelja i članova njihovih porodica.

Vlada je danas izmijenila i Odluku o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o odluci koju Vlada svake godine donosi, a sve kako bi se omogućilo da Zavod zdravstvenog osiguranja TK i tokom 2018. godine ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, vrši ovjeru legitimacija, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze.

436.800,00 KM za projekte zaštite okolice u Gradu Tuzla

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kojom se Gradu Tuzla odobrava ukupno 436.800,00 KM za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okolice. Za drugu fazu toplifikacije na području mjesne zajednice „Batva“, Zona toplifikacije XLIV – Batva i Dragodol odobrene su 262.174,07 KM, a za prvu fazu toplifikacije dijela mjesne zajednice „Brčanska Malta“, Naselje Skojevska, 174.625,93 KM. Međusobna prava i obaveze koje proizlaze iz ove odluke biće regulisana posebnim ugovorima koji će se zaključiti za svaki pojedinačni projekt iz ove odluke između Grada Tuzla i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada je dala i saglasnost na odobravanje 97.378,54 KM  Općini Lukavac, po privremenoj situaciji, a što se odnosi na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenih između općine Lukavac i izvođača radova „Energotehnika” d.o.o. Doboj, u vezi odobrenog projekta “Proširenje, izgradnja i rekonstrukcija dijela postojeće vrelovodne mreže DN 125., DN 150., DN 200 u ulici Redžepa efendije Muminhodžića i sanacije nadzemnog dijela Vrelovoda na relaciji Petrak – Elektrodistribucija, te sanacija i zamjena dotrajalih toplinskih podstanica”.

Usvojen Izvještaj o realizaciji jesenje sjetve

Prema danas usvojenom Izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2017. godini, sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana na 7.602,00 ha ili 97,67% planiranih površina. Najveće površine  zasijane su pšenicom 3.628ha, odnosno 97,82% od planiranih površina, a 47,72% od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita  su zasijana na površinama od 1.628 ha, odnosno 99,41% od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planiranih 9 ha zasijano je 11 ha što je 122,22% u odnosu na plan. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr. ) zasijano je 593 ha, a što je 97,85% u odnosu na plan. Od planiranih 1.753 ha za krmno bilje zasijano je 1.674 ha odnosno 95,49%  u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 84,66% na području općine Točak do 104,42 % na području općine Tuzla. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 97,67%.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila komentare i prijedlog izmjena na Nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Vlada je danas donijela Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, kao podzakonski propis kojim se uređuju pravila disciplinskog postupka, sadržaj zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, rokovi zastare, bliže uređuju povrede službene dužnosti kao i druga pitanja od značaja za disciplinsku odgovornost državnog službenika.

Vlada je danas donijela Izmjene i dopune Plana obrazovanja odraslih za period 2016. godina -2019. godina. Radi se o strateškom dokumentu kojim se utvrđuje opšti javni interes u obavljanju djelatnosti obrazovanja odraslih. Izmjene su načinjene na osnovu prijedloga registrovanih organizatora obrazovanja odraslih, te su navedeni i novih 10 organizatora obrazovanja odraslih koji su registrovani u protekloj godini dana.

Vlada je danas donijela i više odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u iznosu od 6.900,00 KM, JU OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik, u svrhu realizacije projekta “Moja škola za sve jednaka“, 6.450,00 KM za JU OŠ „Brijesnica“ Doboj Istok za projekat „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“, kao i donacije Raiffeisen banke u iznosu od 1.950,00 KM za JU OŠ „Breške“.

Također Vlada je odobrila i usmjeravanje dva transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. U svrhu realizacije projekta „Cjeloživotno učenje fizike, hemije i biologije“ Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je za JU Mješovita srednja škola Kalesija dodijelilo 6.450,00 KM, dok je za realizaciju projekta „Razvijanje ekološke kulture i svijesti kroz rad u kreativnim radionicama za djecu sa posebnim potrebama koja pohađaju redovitu školu“ JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla dodijelilo 2.600,00 KM.

U skladu sa Ugovorom o zastupanju, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 1.740,38 KM advokatskom društvu MARIĆ & CO d.o.o. Sarajevo na ime pravnih usluga koje se odnose na obavljanje pravnih radnji preduzetih tokom 2017. godine u arbitražnom postupku pokrenutom od strane kompanije GSHL London protiv Vlade Tuzlanskog kantona i „Koksno-hemijskog kombinata“ d.d. Lukavac.

Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje pred Općinskim sudom u Tuzli, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Muška voda“ d.o.o. Kladanj, zastupa Vladu Tuzlanskog kantona, da se u navedenom postupku izjasni za prodaju stečajnog dužnika u cjelini po prijedlogu iznesenom na ispitno-izvještajnom ročištu održanom u Općinskom sudu u Tuzli.

Vlada je danas dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Vlada je danas dala salasnosti na četiri odluke o odobravanju sredstava prema Programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Općini Živinice je za finansiranje troškova projekta „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda „Toplice“ – I  faza,  (dodatni  i  nepredviđeni radovi)“, odobreno 29.822,20 KM, te 32.280,70 KM za Završetak vodovoda MZ Gornja Višća i MZ Donja Višća. Za finansiranje projekta „Uređenje korita potoka rijeka u MZ Stjepan polje“, Gračanici je odobreno 59.853,42 KM, a Javnom  preduzeću  „Vodovod  i  kanalizacija  Srebrenik“ d.d. Srebrenik je za „Sufinansiranje troškova rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ježincu“, odobreno 30.672,61 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini. S obzirom da nakon izrade Programa općine dostavljaju Projekte koji se u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta mogu realizovati iz sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, Izmjenom Programa je ostavljana mogućnost da se navedeni Projekti mogu finansirati iz sredstava rezerve.

Vlada je danas odobrila finansiranje Tehničko – tehnološkog Projekta uređenja i zaštite zemljišta Općini Čelić u iznosu od 186.277,37 KM.

Vlada se danas upoznala sa Informacijom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o stanju školskih objekata nakon vremenskih nepogoda. Naime, uslijed olujnog nevremena koje je zadesilo područje Tuzlanskog kantona 10. i 11. decembra, u nekoliko školskih objekata je pričinjena materijalna šteta. U školama u kojima je pričinjena šteta većih razmjera, kao i školama koji nisu imale uredno snabdijavanje električnom i toplotnom energijom, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je donosio odluke o obustavi nastave. Prema ovoj informaciji, materijalna šteta pričinjena na ukupno 9 objekata osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona. Vlada je današnjim Zaključkom zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da angažuje stručnu komisiju koja će detaljno analizirati nastalu štetu na navedenim objektima, te shodno izvještaju Komisije predloži adekvatne mjere za njihovu sanaciju.

Vlada je danas dala suglasnost Skupštini Tuzlanskog kantona za novo zapošljavanje stjecanjem profesionalnog statusa poslanika Skupštini Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar TK, člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo TK, te donijela Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju TK.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *