U Tuzlanskom kantonu smanjen broj krivičnih djela u 2018.godini

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prema Informaciji, stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 4,67% u odnosu na 2017. godinu i smanjenje broja podnesenih izvještaja tužilaštvima za 1,54%. U izvještajnom periodu  došlo je do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 225 krivičnih djela ili 8,35%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 59 krivičnih djela ili 38,82%, krivičnih djela iz drugih posebnih zakona za 27 krivičnih djela ili 36,49%, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 22 krivična djela ili 9,52%, krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 15 krivičnih djela ili 17,24%, krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine za 2 krivična djela ili 4,08%, dok je povećan broj krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 71 krivično djelo ili 24,91%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 48 krivičnih djela ili 20,78%, krivičnih djela protiv života i tijela za 8 krivičnih djela ili 2,97%, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 7 krivičnih djela ili 3,89%. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 44,53%, a procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela je 67,65%. Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine policija je evidentirala manji broj događaja narušavanja javnog reda i mira za 2 nego prošle godine. Istovremeno evidentiran je manji broj prekršaja za 5,3%. Tokom 2018. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na prethodnu 2017. godinu, više za 148 SN-a ili za 5%. Broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom manji je za 13 nezgoda i 15 smrtno stradalih lica. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 18 nezgoda ili za 1,5%, broj lica sa teškim tjelesnim povredama manji je za 23 lica ili 11,2%, broj lica sa lakim tjelesnim povredama manji je za 33 lica ili za 1,9%. Broj saobraćajnih nezgoda sa evidentiranom materijalnom štetom veći je za 143 nezgode ili za 8,3%.

Vlada je također donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da, u saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje posebnu Informaciju o stanju regionalnih i magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona, frekvenciji saobraćaja i saobraćajnim nesrećama vezanim za stanje cesta sa prijedlogom mjera u skladu sa utvrđenim stanjem.

Planiran upis za ukupno 2045 studenata

         Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerzitet u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2045 studenata od toga 1095 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 900 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklus studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno 427 studenta, s tim da je maksimalno planiran broj studenata za II ciklus studija 1130 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za minimalno 78 studenta s tim da je maksimalno planiran broj studenata za III ciklus studija 195 studenata.

Također, Vlada je dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Bitno je napomenuti da se visina školarine nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Prema ovoj odluci, redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2019/20. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru. Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2019/20. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu, a 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Filozofskom i Pravnom fakultetu, te Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika). Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u akademskoj 2019/20. godini u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu). Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se samifinansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2019/20. godini plaćat će školarinu u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Za studente drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine školarina iznosi 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, školarinu će plaćati u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Kada je u pitanju treći ciklus cijena školarina iznosi od 9.000 na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu te zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta do 14.000 KM na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu.

Također, značajno je istaknuti da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama lica definisanim Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2019/20. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine.

Sniženje cijena za oko 250 lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministra zdravstva donijela Odluke o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 20.05.2019. godine. Odlukom o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je obaveza kantona da usaglase liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. S ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, kantoni su dužni u što kraćem roku od dana stupanja na snagu ove Odluke, usaglasiti cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona, za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova. Nakon toga, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je 03.06.2019. godine objavila konačne revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini. Cijene sa PDV-om u ovom Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pozitivnoj listi lijekova TK usaglašene su i sa Federalnom listom i sa objavljenim maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova. Ovom nivelacijom omogućeno je snižavanje cijena za oko 247 lijekova na Pozitivnoj listi lijekova TK, sa prosječnim sniženjem oko 5%. Kontinuirano snabdijevanje lijekovima jedna je od najvažnijih zdravstvenih usluga pacijentima kao krajnjim korisnicima. Ovim će biti omogućen dodatne uštede kada su u pitanju razhodi za izdavanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Vlada je također donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog. Odlukom se mijenja Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o preduzetim mjerama na rješavanju problematike privremeno i trajno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru.

Vlada je donijela Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu. Ovim dokumentom određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2019. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije “Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada za JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik. Ovim protokolom Protokola vrši se reprogram obaveza Rudnika po osnovu obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za mrki ugalj u iznosu od 686.631,50 KM na period od 6 jednakih mjesečnih rata koje će dužnik uplatiti zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

U cilju realizacije nedavno donesenog programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava Vlada je donijela ukupno 50 odluka o odobravanju sredstava za ustanove i institucije iz oblasti obrazovanja. Radi se o ukupno 41 budžetskom korisniku za koje je odobreno ukupno  1.336.937 KM. Ovaj iznos predstavlja oko  65% od ukupno planiranog iznosa za kapitalne investicije svih budžetskih korisnika u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, i to šefa odsjeka za obrazovanje i nauku i stručnog savjetnika za za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole. Također, dana je suglasnost za prijem uposlenika u općinskim sudovima u Gračanici i Srebreniku.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Jasmina Kalesića za predsjednika Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Tuzla na period najduže do 90 dana. Vlada je također imenovala članove UO JU Direkcija regionalnih cesta do okončanja konkursne procedure. U oba slučaja radi se o privremenom imenovanju, odnosno produženju mandata postojećih članova školskog i upravnog odbora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: