Tuzlanski kanton za pet godina napustilo skoro 20 hiljada ljudi

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva kulture, sporta i mladih, o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona. Cilj izrade Informacije jeste sagledavanje problema odlaska građana, posebno mladih sa područja Tuzlanskog kantona i definisanje smjernica i mjera za provođenje aktivnosti koje će doprinijeti zadržavanju i ostanku građana na području Kantona i Bosne i Hercegovine. Kako se u Informaciji navodi, analizom dostupnih podataka uočeno je da ne postoje pouzdani podaci koji dokazuju procenat odlaska građana i mladih sa prostora Tuzlanskog kantona ali je dat pregled i analiza dostupnih podataka koji potvrđuju i ukazuju na navedenu problematiku. Prema relevantnim istraživanjima, Bosnu i Hercegovinu je u periodu između 1991. i 1995. godine napustilo više od milion stanovnika koji su u velikom broju nastavili da žive u zemljama prijema i nakon okončanja ratnih dejstava, dok se procjenjuje da je trenutno u inostranstvu ukupan broj osoba koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, što uključuje potomke bosanskohercegovačkih iseljenika rođene u zemlji domaćina, najmanje 2 miliona. Prema podacima Svjetske Banke ovaj broj je nešto manji i iznosi 1.699.900 odnosno 44,5% populacije, ali posmatrajući zemlje regije BiH ima najlošiju poziciju uvažavajući da je stopa emigracije u Srbiji 18%, Hrvatskoj 20,9%, Makedoniji 30,2% ili pak u Albaniji 43,6%. Ukoliko se posmatra odricanje od državljanjstva, od 1998. godine do 2017. godine, državljanstva Bosne i Hercegovine se odreklo 73.587 osoba. Poseban problem predstavlja odlazak mladih sa područja Bosne i Hercegovine. Prema podacima UNDP-a samo je između januara 1996. godine i marta 2001. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 92.000 mladih ljudi. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku sa područja Tuzlanskog kantona u periodu 2013.-2017. godina ukupno je odseljeno 19.048 osoba uključujući kretanje stanovništva unutar BiH kao i inostranstvo. Od toga su 8.669 mlade osobe u dobi između 18 i 30 godina. U istom periodu u inostranstvo su se odselila ukupno 2.102 stanovnika Tuzlanskog kantona od čega 710 mladih. Ovdje je potrebno naglasiti da se radi o podacima samo za one građane koji su svoje novo prebivalište/boravište prijavili kod nadležnog organa. Prema istom izvoru, u periodu 2013.-2017. godina najveći broj odseljenih građana je sa područja grada Tuzla (156) nakon čega slijede općine Živinice (112) i Srebrenik (88). U proteklih 5 godina u ukupnoj strukturi nezaposlenih prema evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u prosjeku trećinu su zauzimale mlade osobe u dobi od 18 do 30 godina, što dodatno potvrđuje jedan od najčešćih razloga odlaska mladih sa područja Bosne i Hercegovine, time i Tuzlanskog kantona. Ukoliko se posmatra broj odjava sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona evidentno je kontinuirano povećanje broja odjava sa evidencije u periodu 2013.-2017. godina građana sa područja Tuzlanskog kantona koji su se odjavili sa evidencije kao razlog navodeći zaposlenje u inostranstvu (530 u 2013. godini, 2.626 u 2017. godini). Prema istraživanju Fondacije tuzlanske zajednice oko 20% građana iz pet gradova Tuzlanskog kantona sigurno bi napustilo BiH kako bi se trajno nastanili u nekoj drugoj zemlji, dok je naročito velika stopa takvih građana mlađe starosne dobi ispod 31 godine i iznosi 46,6%. Od školske 2015/2016. godine bilježi se pad broja upisanih učenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, kao i broja učenika koji su završili srednje škole na području Tuzlanskog kantona što može biti posljedica pada nataliteta na području Kantona, ali i odlaska građana sa područja Kantona. Također, prisutan je i izuzetan interes mladih osoba za upis u srednje medicinske škole, a jedan od razloga jeste i priprema za zaposlenje u inostranstvu većinom za posao njegovatelja i/ili medicinara u Njemačkoj. Svi navedeni podaci dokazali su već poznatu činjenicu da se Bosna i Hercegovina kao i Tuzlanski kanton suočavaju sa problemom odlaska građana i odlaska mladih. S tim u vezi, u Informaciji o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona dat je prijedlog mjera čija realizacija bi doprinijela rješavanju navedene problematike. Te mjere uključuju aktivnosti koje će za cilj imati unapređenje životnog standarda građana Tuzlanskog kantona, nastaviti sa provedbom reformi i obaveza propisanih Sporazumom o pridruživanju i stabilizaciji između EU i Bosne i Hercegovine, poštivanje obaveza definisanih Zakonom o mladima Federacije BiH, usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, osiguravanje prilike za zaposlenje, unaprjeđenje politike stambenog zbrinjavanja mladih, sistemski pristup i koordinirane napore za rješavanje pitanja odlaska građana i mladih sa područja BiH i Tuzlanskog kantona.

Nakon današnjeg razmatranja na sjednici Vlade, ova informacija proslijeđena je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

Prihvaćena Informacija o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona. Monitoring kvaliteta zraka je propisana obaveza Kantona, čiji je osnovni cilj priprema i izrada efikasne politike kvaliteta zraka (izrada prostornih i urbanističkih planova, izrada programa toplifikacije i prometa, izrada registra emsija zagađujućih materija u zrak, donošenje plana interventnih mjera u situacijama izuzetnog zagađivanja zraka). Stacionarne mjerne stanice za praćenje kvaliteta zraka instalirane su na području grada Tuzle, općine Lukavac i općine Živinice (Tuzla – Skver, Tuzla – BKC, Tuzla – Bukinje, Lukavac i Živinice), i utvrđuju kvalitet zraka za zagađujuće materije sumpordioksid (SO2), azotdioksid (NO2), ugljenmonoksid (CO), ozon (O3) i suspendovane čestice (PM2,5) – prašina. U ovoj informaciji rezultati mjerenja kvaliteta zraka su dati na godišnjem nivou, za koje postoje granične vrijednosti, s tim da je potrebno naglasiti da je znatno izraženije zagađenje u zimskom periodu u odnosu na ljetni period. U toku 2017. godine dolazilo je do značajnog broja prekoračenja kako graničnih vrijednosti tako i pragova uzbune te je Ministarstvo, u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, proglašavalo Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija. Analizirajući prikupljene podatke, u Informaciji se navodi da na stanje kvaliteta zraka na području TK utiče emitirano zagađenje od: industrijskih i termoenergetskih postrojenja, manjih energetskih postrojenja (za zagrijavanje i proizvodnju pare) instaliranih kod privrednih subjekata, kotlana i individualnih ložišta i promet. Također, tu su i drugi faktori koji značajno doprinose većem zagađenju, a to su nepodobna konfiguracija terena, nepodobna prostorna dispozicija većih zagađivača, slaba infrastruktura cestovnog saobraćaja i klimatsko – meteorološki uslovi područja (slabi vjetrovi, pravac vjetrova, nepodobna temperaturna inverzija i dr.).

Na osnovu rezultata mjerenja iz instaliranog Sistema, provedenih u razdoblju od januara 2017. godine do decembra 2017. godine, datih u tablicama i grafičkim prikazima na slikama, za kvalitet zraka u posmatranom razdoblju može se dati sljedeći komentar:

Prosječne godišnje vrijednosti sumpordioksida i suspendovanih čestica – PM2,5 prelazile su godišnje granične vrijednosti propisane Pravilnikom i to na svim lokalitetima u gradu Tuzli, te Lukavcu i Živinicama. Također, vrijednosti sumpordioksida prelazile su pragove uzbune, kao i granične vrijednosti (1 h i jedan dan) i to na svim lokalitetima. Epizode pripravnosti i uzbune su proglašavane u toku 2017. godine pet puta i poduzimane su mjere u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.

Za ostale općine na području Tuzlanskog kantona možemo zaključiti da su niže vrijednosti zagađujućih materija te do sada nije bilo proglašavanja epizoda u njima. Na osnovu rezultata mjerenja za ostale zagađujuće materije može se reći da nisu prelazile granične vrijednosti utvrđene Pravilnikom, te time nisu značajno uticale na kvalitet zraka.

Imajući u vidu sve navedeno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je u proteklom periodu, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzelo niz aktivnosti koje se mogu podijeliti u tri cjeline: aktivnosti na donošenju i usklađivanju potrebnih propisa, aktivnosti utvrđivanja stanja kvaliteta zraka – monitoring i aktivnosti na smanjenju zagađenja zraka. Također, imajući u vidu uzroke zagađenje zraka, koji su dominantno povezani sa sagorijevanjem ugljeva, Ministarstvo pored već realizovanih predlaže uvođenje procesa odsumporavanja u Termoelektrani Tuzla i potpuno provođenje mjera iz okolinskih dozvola za pogone i postrojenja iz federalne i kantonalne nadležnosti, značajno ubrzavanje i povećanje mreže daljinskog zagrijavanja i priključenja individualnih i stambenih objekata na mrežu daljinskog grijanja, povećanje broja inspektora za zaštitu okoliša sa proširenjem nadležnosti, kako bi se efikasnije vršio inspekcijski nadzor, smanjenje zagađenja zraka boljom i efikasnijom regulacijom saobraćaja i zamjenom korištenog goriva ekološki prihvatljivijim, kod izrade planskih dokumenata voditi računa o zaštiti tzv. ventilacionih hodnika u gusto naseljenim područjima, te pojačati angažman svih relevantnih institucija (organi vlasti, privredni subjekti, nevladine organizacije itd.) na privlačenju i korištenju raspoloživih finansijskih sredstava iz evropskih i drugih fondova.

 

Obrok u vrijeme nastave za djecu u stanju socijalne potrebe

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja. Ovom odlukom visina naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe iznosi 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neobezbjeđeni i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti ne ostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni centara za socijalni rad. Za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona je u ovogodišnjem budžetu planirala 118.800,00 KM.

 

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na loaklitetu „Hrastić“ kod Stupara u općini Kladanj, a kojeg će zaključiti Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog Kantona i privredno društvo „GEOINŽINJERING“ d.o.o. Tuzla. Ovim će se prethodni ugovor obnoviti na period od naredne 2,5 godine i važit će od 23.04.2018. do 23.10.2020. godine.

Za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata na lokalitetu Doma armije, a u svrhu rušenja postojećeg objekta i izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Tuzli, Vlada je danas odobrila 57.409,68 KM Općinskom sudu Tuzla.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za zaštitu i sanaciju oštećenog krovnog dijela Stare drvene džamije u naselju Tuholj, općina Kladanj, kao jednog od nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona

Federalno ministarstvo kulture i sporta je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, dodijelilo 3.000,00 KM.

Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće za februar budžetskim korisnicima u iznosu od 404 KM, kao i visinu naknade za ishranu za pomenuti mjesec u iznosu od 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je danas donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2018. godinu. Ovom odlukom ne mijenja se ukupan iznos rashoda predviđenih Budžetom Kantona.

Vlada je danas uvažila prigovor uložen na Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te donijela novu Odluku kojom je kao prijedlog kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje nominovana Merima Hajdarević.

Vlada je također usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada je danas usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Izvještaj o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2017. godini, te Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2018. godini.

Zbog kadrovskih promjena u sastavu Vlade Tuzlanskog kantona Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite, kao i Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *