Održana 76. redovna sjednica Vlade TK: Skoro 2 miliona KM za kapitalne projekte

Vladin i nevladin sektor zajedno u borbi protiv korupcije

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Memoranduma o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona s jedne strane i Udruženja „Centar za razvoj medija i analize“ (CRMA), te Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) s druge strane. Ovaj Memorandum podržava provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (2015-2019) i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019). Predmet je formaliziranje saradnje između strana potpisnica uključujući tehničku podršku projekta ACCOUNT realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Također Vlada je danas ovlastila premijera Kantona da u ime Vlade potpiše ovaj dokument.

170.000 KM za dobitnike najvećih ratnih odlikovanja

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 170.000,00 KM na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih primanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2017. godini. Naime, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, imaju pravo na jednokratno novčano primanja u toku jedne kalendarske godine, pod uvjetom da su korisnici boračko – invalidske zaštite na području Kantona. Visinu i dinamiku isplate ovih novčanih primanja, posebnom odlukom utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja. Predloženi raspored sredstava utvrđen je na osnovu podataka o broju nosilaca priznanja i odlikovanja i planiranih sredstava utvrđenih Programom korištenja sredstava. Osnovica za novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, a visina primanja ovisi o koeficijentu kojeg nosi svako od odlikovanja: 50% Značka „Zlatni ljiljan“, Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden heroja oslobodilačkog rata, Red Nikole Šubića Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Orden zlatnog grba sa mačevima, Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalja zahrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja za vojne zasluge, Policijska medalja za hrabrost i Zlatna policijska značka -zvijezda, 25% Srebrna policijska zvijezda i Srebrni štit i 10% Red hrvatskog pletera.

Skoro 2 miliona KM za kapitalne projekte

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2017.godinu. Za ove namjene Vlada je ove godine planirala ukupno 1.995.740 KM. Najveći dio sredstava odnosi se na oblast obrazovanja i školske objekte za što je izdvojeno 1.360.180 KM, a značajan iznos, 162.900,00 KM, bit će usmjeren na kapitalne projekte u oblasti pravosuđa. Kada je u pitanju oblast obrazovanja posebno se vodilo računa o potrebama i stanju školskih objekata na području našeg kantona, te ravnomjernoj raspodjeli prema mjestu tih školskih objekata. Najveće investicije u ovoj oblasti se odnose na izgradnju područne škole „Vučkovci“, za što je izdvojeno 280.000,00 KM, a isti iznos planiran je i za drugu etapu izgradnje područne škole u Mjesnoj zajednici Požarike. Posmatrajući po visini planiranih sredstava, ističe se i osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli, kojoj je, za izgradnju fiskulturne sale planirano 150.000,00 KM. Dominantan broj ostalih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja odnosi se na projekte rekonstrukcije sistema toplifikacije u školskim objektima. Naime, u proteklom periodu veći broj škola susretao se sa problemima u sistemu toplifikacije, pucanjem kotlova i toplotnih instalacija, te Vlada  na ovaj način pokušava stvoriti preduslove da škole spremne dočekaju narednu zimsku sezonu. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, ovim Programom, zbog činjenice da strani investitori nisu završili svoje tenderske procedure, nisu planirana sredstva za Općinski sud u Tuzli, ali se Vlada obavezala da će, u slučaju potrebe, iznaći neophodna sredstva u iznosu od oko 250.000 KM za realizaciju ovog projekta.

 Utvrđeni uslovi i kriteriji za dodjelu donacija na ime održivog povratka

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za odabir korisnika donacija na ime održivog povratka za 2017. godinu. Ovim Pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime održivog povratka povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna prebivališta. Finansijska sredstava se odobravaju u obliku donacija, a maksimalan broj donacija po jednoj općini ili gradu je pet. Ukoliko se desi da nema dovoljan broj prijava iz drugih općina ili gradova, maksimalan broj donacija se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena, prema broju uredno podnesenih prijava. Donacije na osnovu ovog Pravilnika se mogu odobriti za priključke za mehanizaciju, motokultivatore, plastenik do 100 m2, sitnu ili krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću, čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 5.000,00 KM.

Do sada urađena samo projektna dokumentacija puta Žepče – Tuzla – Orašje

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju u vezi izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantona i uputila je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje. Kako se navodi u Informaciji, a na osnovu dopisa JP „Autoceste Federacije BiH“, kada je u pitanju teritorija našeg kantona, do sada je urađena samo projektna dokumentacija u idejnom rješenju za dionicu Orašje – Tuzla i Tuzla – Žepče. Također, u dopisu se nije data bilo kakva informacija o pravcu prostiranja brze ceste Sarajevo – Beograd, obzirom da je Vlada Federacije nadležna za donošenje ovakvih odluka. Što se tiče planova izgradnje autocesta na podrucju Federacije BiH sve su aktivnosti usmjerene na nastavak izgradnje obilaznice oko Zenice i spoja postojeće autoceste sa magistralnom cestom M-17 u  Nemiloj, a  nastavak izgradnje ovog kraka prema Žepču i Doboju je za sada upitan. Samim tim su upitne i sve aktivnosti izgradnje kraka koji spaja Tuzlanski kanton sa koridorom Vc.

60.000 KM za podršku razvoju Kantona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Program, uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“, za što je ove godine planirano 60.000,00 KM. Od ovog iznosa za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima planirano je 40.000,00 KM, a 20.000,00 KM je planirano za ugovorene i druge posebne usluge. Dio sredstava namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planiran je za subvencije novoosnovanim malim i srednjim preduzećima i obrtnicima za nabavku opreme i alata, a ovim vidom podrške želi se postići održivost, rast i razvoj novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala i saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije novoosnovanim malim i srednjim preduzećima i obrtnicima za nabavku opreme i alata, kao provedbeni akt, te time stvorila preduslove za realizaciju Programa.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod TK i Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o izmjenama Uredbe o Odboru za žalbe građana. Izmjene su utvrđene s ciljem usklađivanja ovog podzakonskog akta sa odredbama Izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima iz 2016. godine. Prošlogodišnjim izmjenama Zakona je normirano da se riječi „sve žalbe“ zamjenjuju riječima „žalbe građana i pravnih lica“. Iz tog razloga, je u Uredbi bilo potrebno izmijeniti značenje izraza „žalba“ te normirati da se pod „žalbom“ podrazumijeva svaka pismena ili usmena predstavka iii pritužba na vladanje, postupke i rad zaposlenika Ministarstva, koja je podnijeta od strane građanina ili u njegovo ime, uz njegovu pismenu punomoć ili od strane pravnog lica.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 20.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u nastavku realizacije projekta izgradnje Islamskog centra u Živinicama – lamela 5. u iznosu od 10.000,00 KM i projekta izgradnje Islamskog centra sa džamijom u Banovićima u iznosu od 10.000,00 KM. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Vlada je odobrila 1.560,00 KM za kasko osiguranje službenog vozila Zavoda koje je ustanova u 2017. godini posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobila od Vlade Japana, za potrebe štićenika na internatskom smještaju, te svih ostalih učenika. 4.600,00 KM je odobreno Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja izdataka za organizovanje i obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja 115. brigade HVO Zrinski. Za realizaciju projekta pod nazivom “EFICON” – studentskog ekonomskog foruma, koji je održan u Tuzli Asocijaciji studenata Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, Vlada je odobrila 2.000,00 KM. Također, u cilju pomoći opstanku Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ i za prevazilaženje teške finansijske situacije u Klubu Vlada je odobrila 10.000,00 KM.

Vlada je utvrdila danas iznos osnovice za obračun plaće za april 2017. godine, kao i visinu naknade za ishranu. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na dosadašnji period.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.04. do 30.06.2017. godine.

Vlada je danas dala saglasnost da se Organizaciji demobilisanih boraca Općine Teočak isplati 1.500,00 KM na ime sufinansiranja izdataka stambenog zbrinjavanja maloljetne djece smrtno stradalog demobilisanog branitelja Ibrahimović Saše.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na tekst Nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Prihvaćeno Mišljenje dostavit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluke o izmjeni Odluku o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona. Umjesto dosadašnjeg člana, bivše ministrice za rad, socijalnu politiku i povratak Danijele Simić, imenovan je aktualni ministar Zoran Jovanović.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa pozivom općinskog pravobranilaštva Banovići za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti, te zadužila Kantonalno pravobranilaštvo da učestvuje u sporazumnom rješavanju stjecanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti označene kao k.č. br. 457, i poduzme sve neophodne radnje u cilju zaštite imovine i imovinskog interesa Tuzlanskog kantona. Eksproprijacija i sporazumno pribavljanje nekretnine su potrebni radi izgradnje rezervoara pitke vode za potrebe rekonstrukcije i dogradnje vodovoda Selo II, MZ Banovići Selo.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 64.220,57 KM, za Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli u cilju realizacije naučnoistraživačkog projekta „SCOPES“. Sredstva je dodijelio Nacionalni fond Švicarske (Fonds National Suisse).   Također, Grad Tuzla je donirao 600,00 KM za sufinansiranje sportske manifestacije „Majski susreti i takmičenja slušno oštećene djece“. Ovaj transfer u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, usmjeren je JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla. Na današnjoj sjednici je, zbog tehničke greške u ranije donesenoj odluci o usmjeravanju transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla, Vlada donijela Odluku o izmjeni prethodno donesene odluke.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici odobrila 5.580,90 KM za nabavku informatičke opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i 2.000,00 KM Odredu izviđača „Plamen“ Banovići, za sufinansiranje programa manifestacije pod nazivom „Voda za život-faza IV“ čijom realizacijom će se omogućiti i poboljšati pristup na 14 izvorišta pitke vode, te i promovisati zaštitu i očuvanje životne sredine na području Kantona i šire. U realizaciji ovog programa očekuje se učešće oko 100 volontera.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada za JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo  ZD  Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla. Ovim protokolom se vrši reprogram obaveza dužnika po osnovu obračunate a neuplaćene koncesione naknade za ugalj lignit zaključno sa 31.12.2016. godine u iznosu od 11.152.775,15 KM na period od 55 mjeseci.

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o Odobravaju 241,50 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Odobrena sredstva odnose se na sedam radnika „Koksno-hemijskog kombinata“ Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2017. godinu, a s ciljem osiguranja sredstava za provedbu postupka javne nabavke usluga prijevođenja pravnih propisa sa Bosanskog na Engleski jezik i stručne redakture prijevoda shodno iskazanim potrebama kantonalnih organa i institucija Tuzlanskog kantona koji učestvuju u procesu odgovaranja na upitnik Evropske komisije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala punomoćnike koji vrše funkciju Skupštine JP RTV TK i dala prethodnu saglasnost za imenovanje predsjednika  članova Nadzornog odbora JP RTV TK. Također, Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora u školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *