Održana 30. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Podrška učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnii u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“. Sporazum će zaključiti Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke. Vrijednost projekta je nešto veća od 120.000 KM, a njegovom realizacijom će se omogućiti zapošljavanje 20 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK, odgovarajućeg stručnog profila u 20 škola Tuzlanskog kantona na 40% radnog vremena u periodu od 1. septembar – 31. decembar 2018. godine i 1. februar – 31. maj 2019. godine. Cilj realizacije ovog projekta jeste podrška učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama. Obzirom, da je Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi predviđeno i angažovanje odgovarajućih stručnjaka za rad sa djecom sa teškoićma u razvoju, realizacija navedenog Programa doprinijet će jačanju kadrovskih kapaciteta redovnih osnovnih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa poteškocama u razvoju.

Esencijalna lista usaglašena sa veleprodajnim cijenama

Vlada je danas donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona i time utvrdila listu koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je sredinom juna objavila konačne revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH, te se ukazala potreba za usaglašavanjem kantonalne i federalne liste sa novim cijenama. Ovdje treba istaknuti da Zavod zdravstvenog osiguranja još od kraja mjeseca juna primjenjuje nove cijene lijekova, tako da se može reći da se radi o tehničkom usaglašavanju kantonalne i federalne liste sa novim cijenama. Naime, Ministarstvo zdravstva je odmah po objavljivanju novih cijena uputilo Zahtjev kojim je Zavod zdravstvenog osiguranja TK obavezan da već od 25.06.2018. godine, primjenjuje niže cijene prilikom finansiranja lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK. Na ovaj način Tuzlanski kanton je još jednom pokazao ažurnost u primjeni propisa, te prvi u FBiH primijenio snižene cijene lijekova. Podsjećamo, u ovoj Odluci, cijene su snižene za oko 308 lijekova, u rasponu od 1% do 47%, a prosječno sniženje za ovih 308 lijekova je 7%. Uzimajući u obzir da kod ostalih 814 lijekova nije došlo do sniženja nakon Odluke o Pozitivnoj listi lijekova od 10.04.2018. godine, može se očekivati ukupno smanjenje redovne potrošnje za lijekove na osnovu postojećih trendova za oko 2%. U toku usaglašavanja cijena lijekova Ministarstvo je zaprimilo nekoliko zahtjeva za skidanje ljekova sa Pozitivne liste lijekova TK od strane proizvođača ili zastupnika tih lijekova iz razloga prestanka proizvodnje, ali i nekoliko zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom za stavljanje na listu lijekova. Tako da su se u ovoj predloženoj Odluci izvršila i navedena ažuriranja. Ministarstvo je zaprimilo i nekoliko zahtjeva od raznih udruženja oboljelih i stručnih mišljenja vezanih za određene izmjene indikacija i napomena kao smjernica za propisivanje lijekova, te je uz uvažavanje stručnih mišljenja, terapeutskih vodiča i procijenjenih finansijskih mogućnosti fonda zdravstvenog osiguranja izvršeno nekoliko korekcija navedenih indikacija i napomena.

Ostale odluke

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za prvih šest mjeseci ove godine.

Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o usvajanju izmjena i dopuna plana poslovanja ovog javnog preduzeća za 2018. godinu.

Zbog zastarjelosti postojećeg cjenovnika, Vlada je danas dala saglasnost na Cjenovnik o visini naknada za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Novi cjenovnik bilo je neophodno donijeti jer je od 2006. godine, kada je donesen postojeći, došlo do izmjene kako cijena na tržištu tako i do uvođenja novih metoda, a do kraja godine planirano je i uvođenje novih 5 metoda u Veterinarskom zavodu. Nove cijene su utvrđene na osnovu prosjeka cijena drugih laboratorija u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem postizanja konkurentnosti, jer stvaranjem uslova za veću konkurentnost na tržištu, stvorit će se i povoljniji uslovi za poslovanje Zavoda i proširenje broja akreditovanih metoda.

Vlada je danas odobrila kupovinu nekretnina za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno za smještaj Policijske uprave Gračanica. Sredstva u iznosu od 114.380,00 KM za kupovinu nekretnina, kao i sve druge troškove koji nastanu u vezi njene kupovine, obezbijeđena su u Budzetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kupovinom navedenih nekretnina će se trajno i na odgovarajući način riješiti smještaj PU Gračanica, kao i vraćanje šaltera za izdavanje ličnih dokumenata iz objekata BH Pošte u objekte MUP TK-a uz značajno smanjenje finansijskih sredstav koje se izdvajaju za plaćanje zakupa.

Prema izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, Vlada je danas odobrila 24.856,50 KM za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Banovići Selo – Centralni vodovod“, kao i 37.655,55 KM za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izvođenje radova-rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima-Okanovići faza I“.

Vlada je danas donijela više odluka kojima su odobreno ukupno 40.000 KM za organizacije i udruženja. Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima „Preporod“ na nivou Tuzlanskog kantona za 2018. godinu je odobreno 19.500,00 KM. Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ je odobreno 5.500,00 KM, a Hrvatskom društvu „Hrvatski dom“ Tuzla 1.500,00 KM. Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona odobreno je 2.500,00 KM, a Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta“ 4.500,00 KM. Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, radi realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima odobreno je 4.500,00 KM, a 2.000,00 KM je odobreno Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona.

Sa pozicije Tekuća rezerva Vlada je danas odobrila 5.500,00 KM Savezu sjedeće odbojke RVI i IL Tuzlanskog kantona, na ime nedostajućih sredstava za uspješno okončanje takmičarske sezone 2018/19. Planinarskom društvu “Majevica” Srebrenik je odobreno 2.000,00 KM za uređenje pješačkih staza između nacionalnih spomenika Stari Grad Srebrenik i Džamije u Ćojluku. Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla je, u svrhu odlaska učenika ove škole na internacionalno takmičenje za harmoniku (AIC –Accordin international competition), koje se, od 21. do 23. septembra 2018. godine, održava u Švajcarskoj, odobreno 2.000,00 KM. Također, Vlada je, na ime izmirenja troškova liječenja u slučaju teže povrede na radu uposlenika, a koji padaju na teret pravnog lica kod kojeg je zaposlenik osiguran JU OŠ “Humci” Čelić odobrila 686,40 KM.

Prema Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“, Vlada je danas dala suglasnost na odluku o odobravanju 3.181,14 KM Gradu Doboju za mjesnu zajednicu Bukovačke Čivčije, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rekonstrukciji Doma kulture i zamjeni stolarije Doma. Inače, Mjesna zajednica okuplja oko 400 stanovnika povratnika kojima je ovaj Dom kulture od velike važnosti za organizaciju kulturnih i društvenih zbivanja. Također, saglasnost je data i za odobravanje 6.975,00 KM Gradu Doboju za mjesnu zajednicu Grapska Gornja, za izradu dijela pješačke staze – trotoara u ovoj mjesnoj zajednici. Kroz povratničko mjesto Grapska Gornja, koje broji 590 stambenih objekata sa oko 1150 stanovnika, prolazi frekventan regionalni put Doboj – Modriča, a koji nema adekvatno uređenu pješačku stazu, tako da je izgradnja trotoara od velikog značaja za sigurnost povratnika na ovompodručju.

Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2018. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je, za realizaciju projekta „Američki kutak“, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla dodijelila 10.968,45 KM.

Obzirom na reorganizaciju rada Kantonalne direkcije robnih rezervi, odnosno prestanak rada Kantonalne direkcije robnih rezervi kao samostalne upravne organizacije i nastavka sa radom kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Vlada je danas donijela i Odluku, shodno kojoj će se izvršiti prijenos osnovnih sredstava, robnih rezervi, sitnog inventara, dokumentacije, arhive, obaveza i potraživanja sa Kantonalne direkcije robnih rezervi na Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja – Kantonalna direkcija robnih rezervi.

U okviru realizacije Programa kapitalnih izdataka Vlada je danas odobrila 5.640,00 KM Uredu Vlade Tuzlanskog kantona, na ime nabavke računarske i opreme za arhivu.

Zbog interne preraspodjele sredstava u okviru pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.

Vlada je danas dala saglasnost Skupštini Tuzlanskog kantona za prijem za prijem jednog zaposlenika, Stručnog saradnika za javne nabavke,te Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona za prijem jednog zaposlenika stručnog saradnika za finansijsko-knjigovodstvene poslove.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas, prije isteka mandata, zbog ostvarenog lošeg poslovnog rezultata i nepridržavanja akata Vlade Tuzlanskog kantona, donijela Rješenje o razrješenju Amela Mehanovića  sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Muhameda Šadića, za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do postavljenja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci. Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Nataše Perić za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci, te privremeno imenovala članove Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

 

 

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *