Održana 106. redovna sjednica Vlade TK: Više od 900.000 KM općinama za vodoprivredne projekte

1.200.000,00 KM za zdravstvenu zaštitu povratnika

Vlada je danas donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Sredstva za finansiranje primarne zdravstvene zaštite povratnika osigurala bi se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u iznosu do 1.120.000,00 KM. Za domove zdravlja Čelić, Doboj Istok, Kladanj, Sapna i Teočak utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu do 600.000,00, dok je 520.000,00 KM utvrđeno JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, iz razloga što se značajan broj usluga specijalističko – konsultativne i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa ovoj populaciji pruža u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Izmjena pedagoških standarda za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje. Ovim izmjenama, između ostalog, izmijenjena je odredba koja se tiče broja učenika u kombinovanom odjeljenjima razredne nastave – četiri razreda razredne nastave. Ranijom odredbom definisano je da je optimalni broj 12 učenika, a maksimalan broj 17 učenika u četvornoj kombinaciji, dok je izmjenama predviđeno da optimalni broj u četvornoj kombinaciji bude smanjen je na 10, a maksimalni broj na 12 učenika. Također, izmijenjena je odredba koja se odnosi na broj izvršilaca na poslovima pedagoga škole, te je u skladu sa konceptom „jedna škola jedan pedagog“, koji se nametnuo kao pedagoška potreba i stvaranje preduslova da se i u školama sa manjim brojem odjeljenja se poboljša odgojno-obrazovni rad, predviđeno otvaranje novih 8,6 normi, odnosno 8 radnih mjesta pedagoga u osnovnim školama u našem kantonu. Dopunjena je odredba u pogledu stručne spreme i profila lica koji su angažovani na poslovima odgajatelja u internatskom smještaju u specijalnoj osnovnoj školi, a izmijenjene su i dopunjene odredbe koja definišu broj izvršilaca, opis poslova, profil i stručnu spremu asistenata u odjeljenju/grupi učenika u specijalnoj osnovnoj školi koja u svom sastavu ima internatski smještaj. U cilju popunjavanja pravnih praznina i mogućnosti zbrinjavanja radnika za čijim je radom prestala potreba u srednjoj školi na poslove bibliotekara osnovne škole dopunjena je i odredba koja definiše profil i stručnu spremu bibliotekara škole.

 Više od 900.000 KM općinama za vodoprivredne projekte

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na 10 odluka o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017.godini. Ukupna vrijednost ovih odluka je 908.236,02 KM. Tri projekta se odnose na Općinu Gradačac, po dva na Srebrenik i Gračanicu, a po jedan projekat za Lukavac, Sapnu i Kalesiju. Općini Gradačac su odobrene ukupno 504.878,47 KM i to: 283.564,62 KM za „Glavni projekat rekonstrukcije postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima – Nova industrija i Ledenice Donje i Gornje“, 137.500,00 KM za „Detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda u izvorištu Vrelo – Mionica“ i 83.813,85 KM za „Izgradnja rezervoara za akumulaciju pitke vode – Fazlići“. Za dva projekta Općini Srebrenik je odobreno ukupno 13.057,2 KM. Za „Izradu glavnog projekta primarnih i sekundarnih kolektora sanitarno – fekalnih voda u MZ Falešići“je odobreno 6.505,20 KM, a za „Izradu glavnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda za naselje: Tutnjevac – Špionica“ 6.552,00 KM. Za realizaciju projekta „Vodovod Gornji Doborovci“ Općini Gračanica je odobreno 5.624,19 KM, a za „Izgradnju vodovodnog sistema Bijela Polja – Drafnići – Hurije – Seljanuša“ 48.927,92 KM, što u zbiru iznosi 54.552,11 KM. Za „Izgradnju i rekonstrukciju primarne distributivne mreže u naselju Poljice Gornje“ u Lukavcu, Vlada je dala saglasnost na odobravanje 281.468,14 KM, za „Rekonstrukciju i dogradnju vodovoda u MZ Seljublje“, Općini Kalesija su odobrene 3.895,10 KM, dok je za sufinansiranje „Izvođenja hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna“, ovoj općini odobreno 47.385,00 KM. Također, danas je odobreno i po 1.500,00 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI“ Tuzlanskog kantona i Odred izviđača „Duga“ Tuzla, za obilježavanje Međunarodnog ekološkog datuma „Svjetski dan voda 22 mart“.

Prihvaćena analiza o socijalno-statusnim pitanjima branilačke populacije

Vlada je danas prihvatila Analizu o socijalno-statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Ovoj Analizom su prezentovane aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja za 2017. godinu, uz komparativne podatke iz 2016. godine. Analizom podnesenih zahtjeva za određena dopunska prava može se konstatovati da dolazi do smanjenja broja zahtjeva, između ostalog zbog prestanak prava na porodičnu invalidninu radi prestanka prava na redovno školovanje, ostvarivanja prava na PIO penziju, smrti korisnika i sl., dok se kod određenog broja dopunskih prava bilježi povećanje broja zahtjeva, i to zbog činjenice da sve veći broj korisnika prava obolijeva i dr., što će usmjeriti plan rada u narednoj 2018. godini.  Sa sigurnošću se može konstatovati da je provođenje dopunskih i osnovnih prava, obavljano u zakonom propisanom roku, za izuzetno veliki broj korisnika prava, cca. 16.000 RVI i članova PŠ-PB i potencijalno 75.000 DB. Rješavanjem po pitanju boračkih prava Ministarstvo je zaprimilo i riješilo u postupku upravnog rješavanja revizije i nadzora, 17.350 predmeta, što je za cca 1000 predmeta više nego u prethodnoj, 2016. godini.

Poduzetništvo kao predmet u srednjim školama

Na današnjoj sjednici Vlade TK prihvaćena je Inicijativa za uvođenje predmeta Poduzetništvo kao izbornog predmeta u srednje škole na području Tuzlanskog kantona.  Od ukupno 32 srednje škole na području Tuzlanskog kantona predmet „Poduzetništvo“ je kao samostalan ili kao integralni dio drugih predmeta u redovnom i/ili izbornom statusu zastupljen u 20 srednjih škola, što ukazuje na potrebu daljeg uvođenja poduzetništva u nastavne planove i programe srednjih škola kako bi poduzetničkim obrazovanjem i učenjem bili obuhvaćeni učenici u svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.  Zaključkom Vlade zadužuju se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona da razmotre navedenu Inicijativu i sagledaju mogućnost uvođenja predmeta Poduzetništvo u nastavne planove i programe srednjih škola na području Tuzlanskog kantona vodeći računa o zakonskim odredbama kojima se definiše opterećenje učenika.

Odobrena kreditna sredstva za novih 11 privrednih subjekata

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse  Bank  d.d.  Sarajevo za 11 aplikanata iz  kreditne  linije  uz  subvencioniranje  dijela  kamatne  stope  iz  sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prije nekoliko dana Vlada  je već dala saglasnost za 15 zahtjeva u ukupnom iznosu od 3.350.000,00 KM za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Banka je nastavila sa plasmanom kreditnih sredstava te  je Vladi dostavila zahtjev za mišljenje za novih 11 klijenata sa kreditnim plasmanom u ukupnom iznosu od 5.275.000,00 KM. Ovo znači da će u ovoj kalendarskoj godini ukupno biti odobreno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8.625.000,00 KM. U narednim danima Banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona KM. Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu osigurala sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjeđenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. godinu. Ovim dokumentima predviđeni su finansijski prihodi u iznosu od 16.767.546,00 KM i oni se vrlo malo razlikuju u odnosu na visinu prihoda koji su bili u 2017. godini. Evidentno je na osnovu Plana rada da su aktivnosti Direkcije fokusirane na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu, na završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one cestovne pravce i objekte na cestama čija ce izgradnja i rekonstrukcija uslijediti. Planiranim aktivnostima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije pojedinih putnih pravaca obuhvaćeni su putevi koji po trenutnom stanju i građevinskim elementima trebaju biti podvrgnuti ozbiljnijim građevinskim zahvatima. JU Direkcija regionalnih cesta TK će svoj rad u 2018. i narednim godinama usmjeriti na aktivnosti sanacije, rehabilitacije, rekonstrukcije, izgradnje i održavanja regionalnih cesta TK. U cilju većeg prikupljanja prihoda pokrenute su i aktivnosti na reviziji postojećih priključaka ne regionalne ceste kao i aktivnosti na osposobljavanju vage za motorna vozila, što će sigurno doprinijeti povećanju prihoda Direkcije.

Vlada je prihvatila Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine. Program je okvirni i osnovni dokument kojim se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu određuju pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, te usklađuje funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja između pojedinih subjekata.

Vlada je danas usvojila Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Rudnik soli je za potrebe kupaca u 2016. godini osigurao dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno iskazane veće količine za slanom vodom. Posmatrano po kupcima Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac bila je na nivou planirane, Solana d.d. Tuzla je, zbog dužeg trajanja remonta, imala značajnija odstupanja u odnosu na plan, dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla imala beznačajna odstupanja u odnosu na plan. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2017. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 99,07%, a iste će se u konačnosti znati i prezentovati tek po završetku mjeseca decembra, odnosno po završetku 2017. godine, navodi se u Informaciji.

U skladu sa Programom rada  za 2017. godinu Ministarstvo razvoja i poduzetništva kreiralo je Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru Liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona koji je danas i usvojen na sjednici Vlade TK. Izrada Izvještaja odnosno Liste investicionih poticaja je proistekla iz projekta Unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija koji je Vlada Tuzlanskog kantona realizovala u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom IFC (članicom Svjetske banke). Cilj izrade izvještaja jeste unapređenje sistema poticaja u Tuzlanskom kantonu kroz analizu provedenih reformskih mjera, provođenje potrebnih aktivnosti za realizaciju, prevazilaženje uočenih nedostataka i predlaganje narednih koraka u 2018. godini sa svrhom unapređenja sistema poticaja u Tuzlanskom kantonu. Zaključno sa 30.11.2017. godine ukupno je registrovano 46 investicionih poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu za koje je iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona planiran iznos od 20.042.922,09 KM. Lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave će biti objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 31.12.2017. godine što će doprinijeti transparentnosti, onemogućavanju dupliranja korištenja poticaja, te može služiti kao osnov za budžetsko planiranje. Osim navedenog, Izvještaj sadrži i preporuku koja se odnosi na poboljšanje usmjeravanja poticaja kroz harmoniziranje programa poticaja sa federalnim nivoom. 

Vlada je danas donijela tri odluke o odobravanju finansijskih sredstava za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i doprinosa za socijalno zbrinjavanje, a sve u skladu sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila Program novčanih podrški u poljoprivredi ruralnom razvoju u 2017. godini. Nakon što su općinske službe dostavile navedene podatke utvrđeno je da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene proizvodnje neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj zahtjeva i obim proizvodnje, te je, kako bi se odgovorilo iskazanim zahtjevima bilo neophodno izmijeniti Program. Također, Imajući u vidu da je u 2017. godini došlo do prekoračenja planiranih sredstava u Programu u iznosu od 458.064,68 KM, odnosno da je rješenjima općinskih službi odobreno više novčanih podrški od planiranih, u današnjem dokumentu je navedeno da će sredstva biti obezbijeđena iz sredstava novčane podrške za 2018. godinu.

U skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 37.954,80 KM za potrebe nabavke laboratorijske opreme za JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla.

Također, u skladu sa Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, Vlada je danas dala saglasnost na odluke o odobravanju 21.573,86 KM za finansiranje troškova „Izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta i višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta“, na području općine Srebrenik, 40.212,90 KM odnosno 24.628,50 KM za finansiranje radova na dva projekta „Tehničko – tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta – Krčenje“ na području općine Živinice, kao i 48.642,90 KM za finansiranje radova na realizaciji „Projekta čišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, općina Gradačac K.O. Porebice i K.O Hrgovi Donji“.

Vlada je danas donijela Uredbu o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu. Ova Uredba je podzakonski propis i razlog za njeno donošenje je zaokruživanje cjeline od donošenja Zakona o državnoj službi do donošenja podzakonskih propisa utvrđenih u Zakonu, čime bi oblast oblasti vršenja državne službe bila u cjelosti zakonski regulisana.

Vlada je prihvatila tekst Izjašnjenja na navode iz prigovora po raspisanom javnom konkursu, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da potpiše Izjašnjenje. Također, Vlada je u skladu sa predloženom rang listom imenovala Amela Mehanovića na poziciju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada je danas dala i saglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja o dobravanju 500,00 KM Jedinstvenoj organizaciji boraca Tuzlanskog kantona „Unija veterana“ Tuzla, na ime podrške odlaska delegata, na Skupštinu Jedinstvene organizaciji boraca „Unija veterana“ Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Također, donijela je i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću ,,Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Vlada je danas donijela više odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje donacija Grada Tuzle u iznosu od po 400,00 KM za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, na ime rekonstrukcije elektroinstalacije za kabinet informatike JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla, nabavke soundbar-a i radio CD DOCK-a za JU OŠ „Podrinje“ Tuzla, stalaka za note i kalofonija za violinu za JU Osnovna muzička škola Tuzla, uređenja školskog dvorišta za JU OŠ „Centar“ Tuzla, zamjene stakala na prozorima u zbornici i ulaznim vratima škole za JU OŠ „Mramor“ Tuzla, nabavke magnetne školske table za JU OŠ „Breške“ Tuzla, kopir aparata za JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla i lektirskih naslova za školsku biblioteku za JU OŠ „Husino“ Tuzla. Također usmjerene su i donacije 300,00 KM u svrhu sufinansiranja manifestacije „Muzejska izložba „Zmijanski vez – svjetsko kulturno naslijeđe“ za JU Muzej istočne Bosne Tuzla, donacija Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine JU Muzej istočne Bosne Tuzla u iznosu od 1.260,79 KM za sufinansiranje projekta „Etnologija na vrhovima prstiju, poboljšanje pristupa muzeju slijepim i slabovidnim osobama“, 2.280,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u svrhu realizacije projekta “Učionica za sve“ za JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac, te 5.185,00 KM od istog donatora za JU OŠ „Kreka“ Tuzla u u svrhu realizacije projekta “Rom-asistent važan faktor u promjeni svijesti u obrazovanju“.

Također, Vlada je donijela i više odluka o usmjeravanju transfera u Budžet TK za 2017. godinu. Grad Tuzla je JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla dodijelio 400,00 KM za nabavku sprava za senzornu integraciju učenika s oštećenim sluhom. Isti iznos Grad Tuzla je dodijelio i za podrezivanje krošnji stabala u školskom dvorištu JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla, za nabavku kosilice za JU OŠ „Miladije“, za uređenje pješačke staze sa ogradom u krugu JU OŠ „Mejdan“ Tuzla, za nabavku vanjskih ukrasnih kanti u školskom dvorištu za JU OŠ „Jala“ Tuzla, za opremanje i namještanje prostora za školsku biblioteku JU OŠ „Gornja Tuzla“ Tuzla, za nabavku materijala za krečenje škole za JU OŠ „Bukinje“ Tuzla, nabavku CD player-a za JU OŠ „Pasci“ Tuzla, nabavku materijala i opreme za rekonstrukciju svlačionice u centralnoj školi za JU OŠ „Simin Han“ Tuzla, za rekonstrukciju sanitarnog čvora u školskom WC-u u JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla, za nabavku kancelarijskog materijala za JU OŠ „Tušanj“ Tuzla, za čišćenje kruga škole i pročišćavanje odvodne cijevi u JU OŠ „Kreka“ Tuzla, te za uređenje dijela mokrog čvora za invalide za JU OŠ „Lipnica“ Tuzla. Također, odobreno je i usmjeravanje transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u iznosu od dva puta po 600,00 KM u svrhu realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“, 6.770,00 KM dodijeljenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za JU OŠ „Kalesija“ Kalesija u svrhu realizacije projekta „Formiranje kabineta za rad sa djecom sa posebnim potrebama“.

Vlada je danas odobrila 15.000,00 KM Savezu boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona,  na ime dodatnih troškova štampanja monografije Drugog Korpusa Armije RBiH, kao izvršnom producentu na okončanju realizacije projekta. Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli je odobreno 2.186,50 KM za nabavku jednog računara i mini telefonske centrale sa aparatima, dok su Općinskom sudu u Tuzli odobrene 4.188,00 KM na ime nabavke polica za arhivu.

Vlada je danas odobrila i 108.956,98 KM na ime anuiteta za 2017. godinu po Programu sufinansiranja projekta kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, te 8.476,51 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije ovog programa.

Za finansiranje dijela rada čuvarske službe za 2017. godinu, Vlada je danas odobrila 875.000,00 KM Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj.

Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada je danas donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda, kojim se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *