Informacija sa 25. redovne sjednice Vlade TK

Prezentovani rezultati poslovanja u oblasti industrije, energetike i rudarstva za 2017.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prema Informaciji, u 2017. godini nije došlo do promjene obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2016. godinu. Prerađivačka industrija ostvarila je rast od 2.5%, vađenje ruda kamena 0.7%. a proizvodnja i snabdijevanje elektrićnom energijom pad od 4.5%. U 2017. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.554.715.000 KM, što je u odnosu na isti period 2016. godine rast od 22,42 %. U isto vrijeme porastao je uvoz od 17,82 % te je uvezeno roba u vrijednosti od 1.789.895.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 86,86 %, a vanjskotrgovinski deficit je 235.180.000 KM. U odnosu na 2016. godinu, došlo je do rasta izvoza hrane i pića 20,7 %, goriva i maziva 60,6 %, industrijskih materijala 6,7 %, transportnih sredstava 3,2 %, kapitalnih proizvoda za 49,9 % i izvoz proizvoda za široku potrošnju 27,3 %. Rast uvoza u odnosu na 2016. godinu je ostvaren kod industrijskih materijala 14,1 %, transportnih sredstava 17,2 %, proizvoda za široku potrošnju 4,7 %, hrane i pića 11,2 %, goriva i maziva 72,2 % i kapitalnih proizvoda 1,9 %. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija. Prema podacima dobivenim iz registra Porezne uprave FBiH broj zaposlenih je u decembru 2017. godine iznosio 98.622 osobe. Povećanje broja zaposlenih je u proteklih pet godina praćeno i konstantnim smanjenjem broja nezaposlenih, te je po prvi put zabilježen veći broj zaposlenih od nezaposlenih u navedenom periodu. Prerađivačka industrija i trgovina zapošljavaju najviše osoba. U decembru 2017. godine, prema Informaciji, registrovano je 84.250 nezaposlenih osoba. Prosječna neto plata na području TK u decembru je iznosila 771,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH, a u odnosu na kantonalni prosjek iz 2016. godine, neto plata je veća za 3,6 %. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe električnom energijom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu.

Polazna osnova za prostorno planiranje

Vlada TK usvojila je Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Dokument predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije a rađen je za jedanaest zagađujućih materija. Registar emisija je rađen na osnovu zvaničnih podataka sa kojima raspolažu kompanije (emiteri emisija), nadležna ministarstva i Fond za zaštitu okoliša, kao i izvještaja o mjerenjima koja su provedena na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Na osnovu urađenog registra može se zaključiti da su emisije svih polutanata iz javnog sektora i industrije najznačajnije u općini Tuzla i Lukavaca zbog velikih industrijskih i energetskih postrojenja kao i da su emisije SO2 i CO2, iz stambenog sektora najznačajnije u općini Živinice, te da su emisije NOx, CO, NH3, NMVOC, PM10 i PM2,5 iz stambenog sektora najveće na području grada Tuzle. Maksimalne vrijednosti ukupnih emisija zagađujućih materija dostignute su u tri općine, i to Tuzla, Lukavac i Gračanica, gdje grad Tuzla značajno prednjači u odnosu na ostale općine. Na nivou Kantona najveće emisije iz sektora su iz javnog sektora i industrije i to sljedeći polutanti: sumpor dioksida (87,2 %), nitro oksida (76,1 %), ugljen dioksida (86,2 %), metana (99,4 %), te iz stambenog sektora (ugljen monoksid 90 %, amonijak 65 %, nemetanski ugljenvodonici 66 %, čvrste čestice PM10 47 % i PM2,5 70,8 %).

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme odnosno nabavke 32 – slojnog radiološkog CT uređaja, između Vlade Tuzlanskog kantona i Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“, Gračanica u iznosu 100.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona. Ovim je omogućeno povratnicima u Republiku Srpsku pravo na korištenje primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Sredstva potrebna za finansiranje bit će obezbijeđena iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz ukupnih sredstava namijenjenih za neposrednu zdravstvenu zaštitu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona visini do 1.590.000 KM.

Vlada je donijela Uputstvo o načinu provođenja diobnog bilansa opreme i sitnog inventara, između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije. Ovim dokumentom određen je način rada i poslovi koje je dužna provesti Komisija imenovana za pripremu Odluke o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara izmedu Ministarstva i Uprave policije.

Vlada je odobrila sredstva sa potrošačke jedinice „Mediji“. Na osnovu Programa raspodjele sredstava, koje je Vlada TK donijela 01.08.2018. godine, bit će raspoređeno 78.000,00 KM od ukupno predviđenog iznosa od 80.000,00 KM. Za medije u privatnom sektoru  izdvojeno je 62.000,00 KM dok je 18.000,00  KM predviđeno za neprofitne organizacije koje su u svom djelovanju bave i poslovima javnog informisanja. Odlukom je propisano da jedan predlagač može kandidovati najviše 2 programska projekta, a maksimalan iznos koji se može odobriti po projektu jeste 10.000,00 KM. Na Javni poziv apliciralo je ukupno osamnaest aplikanata, od čega je njih petnaest ispunjavalo propisane uslove. Komisija je konstatovala da su kvalificirani aplikanti predložili ukupno 26 programa/projekata. Tri aplikanta, sa ukupno 5 projekata nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Planirana sredstva raspoređena su za sufinansiranje svih projekata koji su ispunjavali uslove javnog poziva.

Vlada je donijela Odluku kojom dobrava sredstva u iznosu od 12.000,00 KM d.o.o. ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive“ u Gradačcu.

Vlada je donijela Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije,u postupku po samoinicijativnoj ponudi ponudi JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla, sa sjedištem u ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za sanitarne potrebe objekta u kompleksu brane “Modrac” na području općine Lukavac.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2018. godine u iznosu od 404,00 KM kao i naknadu za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2018. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 9.800,00 KM Općini Osmaci za Mjesnu zajednicu Caparde, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka – izgradnja asfaltnog puta kroz naseljeno mjesto Hajvazi – zaseok Omerovići u Mjesnoj zajednici Caparde.

Vlada TK imenovala je Radnu grupu za izradu prijedloga propisa u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu kao i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o toku stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh“ d.d. u stečaju Kladanj te dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje zastupa Vladu Tuzlanskog kantona pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh“ d.d. u stečaju Kladanj, da se u navedenom postupku izjasni za donošenje odluke o šestoj prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog oglašavanja metodom usmenog javnog nadmetanja sa procentom umanjenja cijene oglašene na petoj prodaji imovine stečajnog dužnika. Riječ je o umanjenju od 5% od iznosa 2.058.892,00 KM, za nekretnine i opremu – kompleks t.z. „Muška voda“ Kladanj kao i 5% od iznosa 66.213,00 KM, za nekretninu – poslovni prostor – šest kancelarija i mokri čvor sa udjelom 1/1 i zajednički dijelovi zgrade (hodnik i stepenište) sa udjelom ½.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Medžlisu Islamske zajednice Srebrenik, za podršku aktivnostima pri organizaciji i omogućavanja uslova za realizaciju projekta otvorenja džamije u džematu Duboki Potok, Srebrenik.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *