Tem­pe­ra­tu­re i ispod -20 stepeni

S prvim ovo­go­diš­njim sni­je­gom, ko­ji se oče­ku­je ši­rom BiH, sti­žu nam i izra­zi­to nis­ke te­mpe­ra­tu­re, ko­je će, ako je vje­ro­va­ti du­go­ro­čnim pro­gno­za­ma, to­kom vi­ken­da pa­da­ti i ispod 20. po­di­oka na ter­mo­me­tri­ma.

Ta­ko bi u Mrko­njić Gra­du, je­dnoj od naj­hla­dni­jih op­šti­na, u su­bo­tu mo­gla biti za­bi­lje­žena čak -24 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa, a “de­beo” mi­nus bi­će evi­den­tan i u os­ta­lim lo­kal­nim za­je­dni­ca­ma.

Pri­mje­ra ra­di, u Ba­nja­lu­ci će prvog da­na vi­ken­da, su­de­ći po du­go­ro­čnoj pro­gno­zi, ži­va na ter­mo­me­tru bi­ti na -16 ste­pe­ni, a u Sa­ra­je­vu će bi­ti je­dan ste­pen “to­pli­je”.

Me­te­oro­lo­zi na­jav­lju­ju da će na­re­dnih da­na pa­da­ti sni­jeg, pa je ta­ko za da­nas pro­gno­zi­ra­no for­mi­ra­nje sn­je­žnog po­kri­va­ča, ve­ćeg u vi­šim i pla­nin­skim pre­dje­li­ma. Po­po­dne će već do­ći ra­zve­dra­va­nje na za­pa­du, ali će ono bi­ti krat­kog da­ha.

“U sri­je­du uju­tru mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­oma hla­dno vri­je­me, s ma­lo vi­še obla­ka na is­to­ku uz ko­ju pa­hu­lju sni­je­ga, te na ju­gu, gdje mo­že bi­ti ko­ja kap ki­še. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od -13 do mi­nus se­dam ste­pe­ni, na ju­gu oko mi­nus je­dan, te dne­vna tem­pe­ra­tu­ra od je­dan do pet ste­pe­ni, na ju­gu do se­dam”, sa­op­šte­no je iz Re­pu­bli­čkog hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da RS.

Za čet­vrtak su na­ja­vi­li mjes­ti­mi­čno sni­je­g, a po­sli­je­po­dne je u po­je­di­nim kra­je­vi­ma mo­gu­će ra­zve­dra­va­nje.

U pe­tak nas oče­ku­je le­de­ni dan, što zna­či da će bi­ti ve­oma hla­dno s ne­ga­ti­vnom dne­vnom tem­pe­ra­tu­rom. Pre­vla­da­va­će obla­čno, mjes­ti­mi­čno sa sni­je­gom, češ­ćim i umje­re­nim u cen­tral­nom pla­nin­skom po­ja­su.

To su, da­kle, zva­ni­čne pro­gno­ze za tri da­na, za ko­li­ko na­ši me­te­oro­lo­zi i pro­gno­zi­ra­ju, dok svjet­ski saj­to­vi da­ju du­go­ro­čne pro­gno­ze, po ko­jima će to­kom vi­ken­da bi­ti ek­stre­mno hla­dno.

NN

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *