Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o pogodnostima za investiranje (UŽIVO)

13:42 – Završena je 12.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:41 – Kao posljednja tačka dnevnog reda, usvojen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

13:40 – Prihvaćena je i Informacija o ostvarenim općinskim, podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2017. godini

13:39 – Usvojeni su zaključci koje je predložio pomoćnik načelnika Abdulah Gutić.

13:35 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Ministarstvo poljoprivrede je potpisalo ugvore sa zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta. Bilo je velikih problema prilikom ulaska u posjed. Milkos je prilikom privatizacijokm Spreče dobio određenu količinu zemljišta. Ovdje niko nije protiv Milkosa, već se govori o načinu korištenja zemljišta, onako kako je propisano. Bingo je bio samo inicijator naše odluke, kako bi investitorima iz drugih općina omogućili ulaganje u Kalesiju. Milkos nema pravo da vrši zasade voća.

13:31 – Hasiba Kurtić (SDA) – Bilo bi dobro da se vijećnicima dostavi spisak svih lica kojima je u proteklom periodu dodijeljeno državno poljoprivredno zemljište.

13:29 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Kroz dosadašnju diskusiju stiče se dojam da je do sada bilo povlaštenih firmi. Sad se pitam da li smo mi na vanrednoj sjednici izmanipulisani? Koliko znam dali smo saglasnost za najpovoljnijeg ponuđača, a ne za Bingo

12:35 – Mensur Hukić (NLSDž) – Svi se slažemo da trebamo izvršiti revizuju državnog poljoprivrednog zemljišta. Milkos je preduzeče koje treba pozdraviti, ali ne može na osnovu 50 uposlenih ljudi zauzeti cijelu sprečku dolinu.

12:32 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zanima me koliko ima prijavljenih individualnih poljoprivrednih proizvođača na području općine Kalesija koji su registrovani? Milkos je koliko znam firma koja plaća poreze i zapošljava radnike.

13:20 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Milkos na Farmi pravi i gasnu centralu. Oni nastoje maksimalno iskoristiti svoje nus proizvode. Treba sankcionisati osobe i oduzeti zemljište koje se ne obrađuje, već se iznajmljuje. Takvim treba oduzeti zemljište i dodijeliti farmerima kojima je jako potrebna zemlja. Poljoprivredno zemljište treba biti dobar način zarade.

13:17 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) – Državno poljoprivredno zemljište nije ravnomjerno raspoređeno na području općine Kalesija. Treba izvršiti reviziju zemljišta.

13:15 – Adnan Kamerić (SDA) – Ovdje je izgleda atak na Milkos i Agro Vis. Trebamo svi biti ponosni što imamo ovakav privredni subjekt u Kalesiji. U razgovoru s ljudima saznao sam da imamo opstrukciju puta prema Milkosu. Ovdje je nekome interes da se domogne jeftinog zemljišta za izgradnju. Imamo slučajeva da se zemljište pod zakupom dodjeljuje u podzakup trećim licima.

13:10 – Senad Šmigalović (SDP) – Milkos je zasadio i dalje sadi više hektara sadnica i da vrši promjenu namjene zemljišta iz oranice u voćnjak. Da li je Milkos imao pravo na promjenu namjene, da li na ovaj način može obezbijediti višegodišnji ugovor o zakupu i da li vi ovo zemljište morali skupo platiti, u slučaju da se izvrši promjena namjene?

13:05 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Ovom Informacijom željeli smo ukazati iskorištenost poljoprivrednog zemljišta i za druge namjene. Prostornim planom predvidjeli smo lokacije za privredne zone.  Usvajanjem Prostornog plana općina Kalesija je predvidjela 174 hekatara poljoprivrednog zemljišta za izgradnji privrednih zona. Od Ministarstva za poljoprivredu TK-a se traži da što prije pristupi raskidu ugovora sa zakupcima kako bi se zemljište privelo predviđenoj namjeni. Također, tražimo da se ispita i izvrši kontrola dodijeljenog zemljišta, posebno velikih zakupaca, poput firme Agro Vis

13:02 – Trenutno se razmatra Informacija o stanju poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija sa prijedlogom mjera

13:01 – Usvojen je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i Uputstvo o načinu promjene upravitelja

12:55  – Jednoglasno je usvojen Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2018. godine

12:53 – U toku je razmatranje Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2018. godine.

12:50 – Vijećnici su jednoglasno podržali Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”. Nacrt se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

12:42 – U toku je razmatranje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.

12:41 – Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi

12:40 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Za urbanističku je bilo maksimalno 150 KM. S novim taksama je smanjeno na 60 KM. U postpuku legalizacije povećan je procenat za 50 %, čime se želi posticati legalni način gradnje.

13:38 – Trenutno je na dnevnom redu razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi

13:36 – Sa 14 glasova ZA i 6 protiv usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

12:34 – Nakon pauze nastavljena je 12.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

12:21 – PAUZA

12:18 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Mislio sam da sam bio korektan, jer sam se pozvao na kršenje Statuta. Nisam govorio o tome da li je neko smijenjen ili je podnio ostavku. Volio bih da budemo do kraja korektni. Neka predlagač povuče odluku, neka Edin Idrizović promijeni mjesto prebivališta u CIPS-u I neće biti nikakav problem.

12:16 – Enes Idrizović (predsjedavajući vijeća) – Mislim da vam je dobro poznato kako se biraju članovi vijeća MZ-a. Politički subjekti imenuju svoje članove. Rad u MZ-a je volonterski. U Saračima NLSDž nema potrebe da traga jer su Sead Džafić i NL pobijedili u Saračima.

12:14 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – da li je ovo uvođenje visokog predstavnika u Saračima, s obzirom da je dotični brat predsjedavajućeg vijeća.

12:12 – Adnan Kamerić (SDA) – zamilio bih vijećnike da provjere gdje žive ljudi koji se predlažu

12:11 – U toku je razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Imamo pozivanje na određene članove zakona na Federalnom nivou i pozivanje na Statut općine Kalesija. U MZ Sarači – Lipovice umjesto Sakiba Hasanovića u Vijeće MZ – e se imenuje Edin Idrizović, koji ne živi u Saračima. Ovo je koliziciji sa članom 118.Statuta općine Kalesija.

12:09 – Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija

12:08 – U toku je razmatranje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija

Rašid Vildić (BPS) – izgranjom puta u Dubnici biće izvršena ušteda u budžetu od 80 hiljada KM. Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice će u potpunosti finansirati izgradnju puta u Dubnici.

12:05 – Vijeće je jednoglasno usvojilo i Odluku o uslovima, kriterijima i postupku za odobravanje novčane pomoći braniocima, članovima njihovim porodicama i nezaposlenim licima sa područja općine Kalesija

12:04 – Jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti za kapitalna ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2018.godinu

12:02 – Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija

12:01 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Idemo samo u pravu realizacije ugovora između općine Kalesija i JP Vodovod i kanalizacija Kalesija, koju je podržalo ovo vijeće

11:59 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Budžet općine Kalesija je budžet svih građana. Molio bih vas da sve građane stavimo u isti rang. Cilj odredbe je da svi građani imaju ista prava, kako građani ne bi osjetili diskriminaciju

11:57 – Mensur Hukić (NLSDž) – Ova odluka socijalno ugroženim građanima mnogo znači. Svi mi znamo da su općinske službe pozvale MZ-e da pozovu građane da mjesne vodovode pripoje JP Vodovod i kanalizacija Kalesija. U tom slučaju bi ovo preduzeće preuzelo obavezu održavanja ovakvih vodovoda.

11:55 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Smatram da je ovo dobar način da se pomogne građanima u stanju socijalne potrebe. Ali to se odnosi samo na korisnike usluga JP Vodovod i kanalizacija. Šta čemo sa građanima koji koriste vodne usluge mjesnih vodovoda, koji također, imaju troškove u održavanju vodovoda. Predlažem da se odluka proširi i na mjesne vodovode, na osnovu evidencije Centra za socijalni rad. Ako vršimo subvenciju trebamo pomoći svim građanima, a ne samo onima koji koriste vodu JP Vodovod i kanalizacija Kalesija.

11:50 –  U toku je razmatranje Odluke o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija

Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – stvoreni su uslovi da se pristupi subvencioniranju dijela troškova. Komunalne usluge moraju imati socijalne komponente. Cijena vode nije stvarna ekonomska cijena, ali neko se mora pojaviti ko će preuzeti obaveze u ime socijalno ugroženih kategorija. U ime predlagača imam amandman umjesto peti treba da stoji treći mjesec. Dakle, odluka će se primjenjivati od mjeseca marta ove godine.

11:48 –  Jednoglasnpo je usvojena Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.

11:46 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Ne dajemo poticaj za stambenu gradnju, već za poslovne prostore koji su u sklopu. Predmet legalizacije je cijeli objekat, a potičemo samo proizvodne i poslovne prostore.

11:44 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Nakon izlaska Zijada kulanića malo mi je jasnija situacija. Međutim, na osnovu čega ćemo dodijeliti pogodnosti (100, 200 ili 300 m2)?

11:42 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Ovdje se ne radi da potičemo nelagalnu gradnju. Ne može se legalizirati objekat koji se sada gradi.  Mogu se legalizirati objekti koji su izgrađeni samo do 2007.godine.

11:40 – Adnan Kamerić (SDA) – slažem se sa kolegom Mujkićem da je sporran clan 5.

11:38 – Mensur Hukić (predsjednik Kluba NLSDž) – Ovo je pozitivna praksa, politika razvoja od strane načelnika i Službi. Čestitam im što su vidjeli kako drugi rade i da kroz ovu odluku to realizuju. Ovo će potencijalne investiture potaknuti. Kroz ovu Odluku stimulišeno i poduzetnike koji su nekada izgradili objekat da ga privedu namjeni.

11:36 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – Ovo je dobar put i trebamo nastaviti sa prezentacijom Kalesije, a potencijalnim investitorima objasniti zašto je bolje ulagati u Kalesiju nego u drugim općinama. Ova vlast je napravila grešku na početku mandata kada je formirala komisiju za preispitivanje dodijeljenog zemljišta za gradnju proizvodnih objekata. Time smo poslali lošu poruku investitorima. Odluka je dobra, a zamjerka je na članu 5.Smatram da ovaj član trebati staviti van snage. Ovaj clan je u suprotnosti sa pozitivnim namjerama u ovoj odluci i ako je moguće neka ostane legalizacija, ali pogodnosti ne.

11:32 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – općina Kalesija je u cilju privlačenja potencijalnih investicija donijela ovakvu odluku koja će potencijalnim investitorima biti poticaj za ulaganja na području općine Kalesija. Postoje rokovi za građanje.

11:29 – Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata

11:28 – Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija

11:25 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – Donosimo odluke, a koliko ih sprovodimo to je pitanje. U čl.13 odluke održavanje bankina jasno se kaže da je u nadležnosti općine Kalesije. U Kalesiji Gornjoj su potpuno uništene bankine, a nismo dobili niti jedan kamion kamena da se bankine saniraju.

11:23 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Obavljena je javna rasprava po Nacrtu ove odluke. Rasprava je održana u Kalesiji, Memićima i Tojšićima.  Izmjene se odnose na širinu zaštitnog pojasa. Bilo je negodovanja građana na određene kaznene odredbe u dijelu koji se odnosi na nanošenje blata na ceste. Iz Odluke su brisane nekategorisane ceste, ostale su lokalne ceste. Također, bilo je da je zaštitni pojas tri metra za nerazvrstane ceste, a sada je jedan metar. To su sve izmjene u odnosu na Nacrt. Bilo je, takošer, primjedbi u vezi provedbe odluke. Potrebno je napraviti kompletan registar za nekategorisane ceste, rok je 6 mjeseci. Načelnik je donio Odluku da se uvede radno mjesto: stručlni saradnik za saobraćaj i puteve, koji će se baviti ovim problemom.

11:19 – Nastavljena je sjednica. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija

11:18 – nakon pauze koju je u ime Kluba za bolju Kalesiju zatražio Mujo Mujkić očekuje se nastavak 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

10:46 – PAUZA

10:45 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – tražim pauzu od pola sata zbog usaglašavanja stavova povodom uvrštavanja u dnevni red novih tačaka

10:45 – Usvojen je dnevni red 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za kapitalna ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2018.godinu
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postpku za odobravanje novčane pomoći braniocima, članovima njihovim porodicama i nezaposlenim licima sa područja općine Kalesija
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.
 6. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 7. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2018. godine.
 8. Razmatranje i donošenje Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.
 9. Razmatranje i donošenje Uputstva o načinu promjene upravitelja.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija sa prijedlogom mjera.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o ostvarenim općinskim, podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2017. godini.
 12. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

10:44 – Od starne ovlaštenih predlagača predložene su dopune dnevnog reda: Odluka o davanju saglasnosti za kapitalna ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2018.godinu

Odluka o uslovi kriteriji i postupak za odobravanje novčane pomoći braniocima, članovima njihovim porodicama I nezaposlenim licima sa područja općine Kalesija

Galib Softić (SDP) – u ime Komisije za izbor i imenovanje povlačim dvije tačke dnevnog reda : Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

10:40 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda 12.redovne sjednice Općinskog vijećan Kalesija

10:39 – Usvojena je inicijativa Ramiza Baručića da se u svim javnim preduzećima i ustanova obezbijedi mokri čvor za invalidna lica

10:37 – Mensur Hukić (Predsjednik Kluba NLSDž) – Inicijativa: Da se izvrši čišćenje kanala od centra Kalesije prema Prnjavoru

10:36 – Elvir Brkić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: da se poljoprivrednici koji imaju registrovane obrte oslobode plaćanja komunalne takse. Pitanje: Šta je poljoprivrednog zemljišta koje je dato u zakup pojedinim firmama i da li se takvo zemljište može dodijeljivati u podzakup trećim licima?

10:34 – Huso Atlagić (NLSDž) – Pitanje: Da li je PS opremljena u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i da li je time narušena sigurnost na području općine Kalesija?

10:33 – Ramiz Baručić (SBiH) – Inicijativa: Da se u svim javnim ustanovima i preduzećima urade mokri čvor za invalidna lica.

10:29 – Adnan Kamerić (SDA) – Inicijativa: Da se dostavi spisak poljoprivrednika koji koriste 10 i više hekatara državnog poljoprivrednog zemljišta. Pitanja: Da li je istina da li je u ovom mjesecu bilo zapošljavanja u Organ uprave bez konkursa? Kako i na koji način se koriste vozila JP “Vodovod I kanalizacija”?

10:25 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) – Inicijativa da se odobri direktan prenos svih sjednica Općinskog vijeća Kalesija od danas pa nadalje. Pitanje: Da li se okončala izgradnja zgrade JP “Vodovod i kanalizacija” – Kalesija? Da li načelnik i dalje vrši prijem građana četvrtkom? Imam informacije da u posljednje vrijeme nema prijema građana. Tražim da mi se dostavi informacija koliko je građana primljeno na razgovor u proteklom periodu.

10:22 – Adnan Kamerić (SDA) – Općinske strukture su putem odgovora potvrdile moje pitanje. Vršena je blokada rada preduzećasa sjedištem na Trgu šehida tokom proslave Nove godine. Kod vodosnadbijevanja uradi se voda, dovedu se mediji, a na kraju se istim ljudima isključi voda.

10:14 – Odgovori na vijećnička pitanja

Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju): Dobio sam odgovor na pitanje o Zbrinjavanju klaoničkog otpada u kojem su potvrđeni moji navodi da se klaonički otpad odlaže na stočno groblje. Povodom ovog pitanja zatražio bih da se ozbiljite jer bi za posljedicu mogli imati pojavu zaraznih bolesti kod stanovništva u Kalesiji Gornjoj.

10:12 – Usvojeni su Izvodi iz zapisnika sa 11.redovne i 3.vanredne sjednice Općisnkog vijeća

10:11 – Počela je 12.redovna sjendica Općinskog vijeća, kojoj prisustvuje 20 vijećnika. Odsutno je 7 vijećnika.

10:01 – Očekuje se početak 12.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.


Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija, Enes Idrizović zakazao je 12. redovnu sjednicu vijeća, koja će se održati danas (sutra, 24. februara, sa početkom u 10 sati). Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 15 tačaka.

Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Odluku o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija, Odluku o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata i Odluku o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija.

Na ovoj sjednici još će se razamtrati Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi. Pred vijećnicima će se naći i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa” i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za ovu godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.
 9. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
 10. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2018. godine.
 11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.
 12. Razmatranje i donošenje Uputstva o načinu promjene upravitelja.
 13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija sa prijedlogom mjera.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o ostvarenim općinskim, podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2017. godini.
 15. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: