VMBiH: UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA BiH

Vijeće ministara BiH je danas na sjednici u Sarajevu većinom glasova utvrdilo Prijedlog zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine s ciljem poboljšanja sistema ličnih dokumenata u BiH i njegovim usklađivanjem s najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti.

Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Nova zakonska rješenja su zaštita ličnih podataka, definiranje izgleda pasoša za izbjeglice i apatride, ukidanje zajedničkog pasoša koji nije biometrijska putna isprava te mogućnost da se starom, bolesnom ili licu s hendikepom omogući podnošenje zahtjeva za izdavanje putne isprave putem mobilne stanice.

Također, novine u zakonu su, između ostalog, način dostave putnih isprava, omogućavanje podnošenja zahtjeva za uvjerenja iz centralnog registra elektronski putem portala za elektronski potpis, usaglašavanje roka važenja putnog lista, predviđanje kaznenih odredbi u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kako je saopćeno iz VMBiH, donošenjem ovog zakona Vijeće ministara podržava proces liberalizacije viznog režima i zadržavanje takvog statusa za bh. građane.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestat će važiti sadašnji zakon o putnim ispravama koji je usvojen 1997. godine i koji je više puta mijenjan, zbog čega se i pristupilo izradi novog zakonskog teksta.

VMBiH je utvrdilo Prijedlog zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Ovaj zakon proglasio je visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak u julu 2007. godine, a odnosi se na zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice državljaninu BiH kojem je zabranjeno izdavanje putnih isprava ili su mu putne isprave oduzete.

Na sjednici je većinom glasova utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenom Zakona definirano je da Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), Ured za reviziju institucija BiH i Ured za razmatranje žalbi budu organizaciono izdvojena i funkcionalno nezavisna tijela.

VMBiH je utvrdilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, kojim se prati reforma obrazovanja u BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se polaganje pravosudnog ispita diplomiranim pravnicima s četverogodišnjim studijem, ali i diplomiranim pravnicima pod uvjetom da su stekli najmanje 240 ECTS i koji su tokom školovanja u nastavnom planu i programu imali sve predmete iz kojih se na ispitu provjerava sposobnost kandidata, odnosno iz kojih se polaže usmeni dio ispita.

Kandidati pravosudni ispit mogu polagati ako su najmanje dvije godine nakon završenog školovanja radili u BiH na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu, advokatskom ili notarskom uredu, u organima uprave, privrednim društvima ili drugim pravnim subjektima.

Pod ovim uvjetima pravosudni ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, sa Zapisnikom o obavljenim pregovorima.

Predlagač, Ministarstvo sigurnosti, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Sadik Ahmetović.

Cilj Sporazuma je da dvije države, u skladu s raspoloživim mogućnostima, uzajamno pomognu jedan drugoj u slučaju katastrofa, kada država koja traži pomoć nije u mogućnosti da se svojim sredstvima suprostavi posljedicama katastrofa.

VMBiH je utvrdilo i Prijedlog protokola o razvoju turizma u okviru Jadransko-jonske inicijative, s Izvještajem o obavljenim pregovorima, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za bh. potpisnika imenuje ministar Mladen Zirojević.

Zaključivanjem ovog protokola promovirat će se turističke destinacije, kvalitet turističke ponude, intenzivirati saradnja javnog i privatnog sektora te ojačati prekogranična i međunarodna saradnja i osigurati finansijska podrška lokalnih, međunarodnih i institucija Evropske unije u sektoru turizma.

Jadransko-jonska inicijativa osnovana je na Konferenciji o sigurnosti i razvoju Jadranskog i Jonskog mora u Italiji 20. maja 2000. godine. Zemlje članice su: Republika Albanija, Crna Gora, Republika Grčka, Republika Hrvatska, Republika Italija, Republika Slovenija, Republika Srbija i Bosna i Hercegovina.

VMBiH je utvrdilo Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekt vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Visina zajma Evropske banke za obnovu i razvoj iznosi 30 miliona eura (dvije jednake tranše po 15 miliona) s rokom vraćanja od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine. Kompletan zajam alociran je na Federaciju BiH.

Na sjednici su utvrđeni pojedinačni prijedlozi osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji službi potrage i spašavanja BiH i Republike Srbije; BiH i Republike Hrvatske te BiH i Crne Gore.

Predlagač, Ministarstvo komunikacija i prometa, dostavit će ova tri prijedloga osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Zaključivanje ovih sporazuma predstavlja daljnji doprinos razvoju regionalne saradnje u oblasti civilnog zrakoplovstva. Cilj je uspostavljanje saradnje među službama potrage i spašavanja za slučaj avio udesa i nesreća u civilnom zračnom prometu.

VMBiH je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između BiH i Crne Gore o unapređenju i zaštiti investicija, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mladen Zirojević.

Zaključivanjem ovog sporazuma stvorit će se povoljniji uvjeti za investitore dviju država davanjem tretmana “najpovlaštenije nacije“ i “nacionalnog tretmana“ investicijama.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za sticanje članstva BiH u Evropskoj komisiji za suzbijanje slinavke i šapa pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) prihvatanjem Ustava EUFMD-a.

Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, s tim da je za potpisnika instrumenta o prihvatanju Ustava predložen ministar Mladen Zirojević.

Pristupanje BiH u punopravno članstvo ove komisije omogućit će razvijanje i unapređenje međunarodne saradnje s ciljem blagovremene i efikasne prevencije i profilakse u dijelu ukupne strategije za kontrolu i suzbijanje bolesti slinavke i šapa kod ljudi i životinja.

Istovremeno će biti stvorene garancije za kontinuiranu primjenu nadzora, odnosno kontrole i kontinuiran rad Operativno-stručnog komiteta za bolest slinavke i šapa, kao i iznalaženje korisnih tehničko-operativnih rješenja, tim prije što je BiH jedina zemlja u regionu koja nije članica EUFMD/FAO komisije.

VMBiH je utvrdilo Prijedlog osnova za pristupanje BiH Organizaciji za evropsko javno pravo, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Organizacija za evropsko javno pravo, čije je formiranje inicirala Republika Grčka, promovira znanja u oblasti javnog prava, uključujući, između ostalog, javno pravo pojedinačnih država, uporedno i evropsko javno pravo, pravo koje se odnosi na oblast ljudskih prava, pravo o zaštiti životne sredine te unapređenje evropskih vrijednosti kroz javno pravo u cijelom svijetu.

Organizacija, čije je sjedište u Atini, organizira i podržava naučne, istraživačke, obrazovne, edukativne i nastavne aktivnosti izgradnje institucija i osigurava pomoć demokratskim institucijama u Evropi i širom svijeta.

Također, Organizacija promovira saradnju s drugim institucijama i tijelima, posebno s organizacijama Ujedinjenih naroda.

VMBiH je utvrdilo i Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između BiH i Republike Makedonije o međunarodnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Predlagač, Ministarstvo pravde, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar pravde.

Izmjenama Ugovora, koji je zaključen 27. januara 2006. godine u Sarajevu, omogućava se državi izricanja kazne da od druge strane može zahtijevati da preuzme izvršenje kazne bez pristanka osuđenog lica.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između BiH i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar pravde.

Izmjenama i dopunama Ugovora, koji je zaključen 13. septembra 2005. godine u Sarajevu, bit će intenzivirana saradnja naročito u pravcu uspostavljanja direktne komunikacije nadležnih organa dviju država, u vezi s dostavljanjem podataka iz krivične evidencije, kao i mogućnostima upisa ličnih stanja državljana (npr. razvoda braka) u odgovarajuće matične knjige, bez provođenja postupka priznavanja sudskih odluka.

Na sjednici je donesena Odluka o uspostavljanju tijela za nadzor provođenja Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova kao stalnog i stručnog tijela koje će činiti predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) te entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta BiH.

Ove institucije u roku od 15 dana dostavit će Ministarstvu sigurnosti BiH ime po jednog člana za rad u ovom nadzornom tijelu, a u istom roku ministar sigurnosti će posebnim aktom imenovati sekretara za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

Ministarstvo sigurnosti u saradnji s navedenim institucijama dužno je voditi računa o ravnomjernoj nacionalnoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda u okviru Nadzornog tijela.

U radu Nadzornog tijela, u svojstvu promatrača, mogu učestvovati i predstavnici međunarodnih organizacija. Nadzorno tijelo bit će zaduženo za osiguranje izrade akcionih planova u skladu s dinamikom proisteklom iz Strategije, praćenje implementacije Strategije i akcionih planova te će kvartalno izvještavati Vijeće ministara BiH o provedenim aktivnostima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o finansiranju provođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK).

Prema Odluci, dio sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a u iznosu od 2.000.000,00 KM iskoristit će se za nabavku sistema opreme i potrošnog materijala potrebnog za obavljanje poslova personalizacije i tehničke obrade kartica i vođenja evidencije izrađenih kartica za digitalne tahografe.

Krajnji rok za uspostavu sistema digitalnog tahografa je 1.12. 2010. godine.

VMBiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH u iznosu od 520.000,00 KM u korist Regulatorne agencije za komunikacije za nabavku i opremanje poslovnog prostora za smještaj Odjela za upravljanje i opremanje radio-frekventnog spektra.

VMBiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za znakovni jezik u BiH koja će, između ostalog, biti nadležna za razvoj znakovnog jezika te njegovo priznavanje i ravnopravnost u BiH.

U Komisiju su imenovani: Ivana Šimić, Dubravka Ostojić, Nebojša Vavra, Zafir Ramić i Danijela Perišić.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donesena je Odluka o formiranju Vijeća za lica s invaliditetom BiH, s ciljem poboljšanja položaja ove populacije u BiH.

Ovo tijelo bit će stručno, savjetodavno, interresorno i koordinirajuće tijelo Vijeća ministara BiH zaduženo, između ostalog, za promociju ljudskih prava osoba s invaliditetom i izradu dokumenata čiji je cilj poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.

Vijeće će brojati 20 članova, koje će na prijedlog resornog ministarstva imenovati Vijeće ministara BiH, i činit će ga po jedan predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH – Odjela za socijalnu zaštitu, Federalnog ministarstva za boračko-invalidsku zaštitu, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prostornog uređenja Republike Srpske.

Također, u sastav Vijeća svoje članove predložit će organizacije invalida, i to: savezi /udruženja osoba s invaliditetom iz Federacije BiH – pet predstavnika, savezi /udruženja lica s invaliditetom iz Republike Srpske – četiri predstavnika i udruženja invalida Brčko Distrikta BiH – jednog predstavnika.

U rad Vijeća mogu se po potrebi uključivati i predstavnici drugih domaćih i međunarodnih institucija i vladinih i nevladinih organizacija.

VMBiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o visini novčane naknade za rad u Vijeću za nauku BiH, kojom je za predsjednika Vijeća utvrđena mjesečna naknada od 500,00 KM, a za članove 400,00 KM.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini novčane naknade za rad u Upravnom odboru Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Izmjenama i dopunama Odluke utvrđena je mjesečna naknada za potpredsjednike Upravnog odbora – 700,00 KM, čime se za 100,00 KM povećava naknada za potpredsjednike nakon što je donošenjem Statuta Centra za informiranje i priznavanje dokumenata utvrđena funkcija potpredsjednika, dok za predsjednika Upravnog odbora naknada ostaje 800,00 KM.

VMBiH je donijelo Odluku o visini naknade za rad članovima Stručnog vijeća za praćenje, proučavanje i unapređenje sistema izvršenja sankcija, kojom je utvrđena mjesečna naknada od 250,00 KM za predsjednika Stručnog vijeća, a po 200,00 KM za članove i sekretara. Isplata novčanih naknada odnosi se na eksperte koji nisu zaposleni u instutucijama BiH.

Usvojena je Informacija o potrebi izgradnje i procjeni troškova izgradnje objekta za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH – Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar i odobrilo planiranje višegodišnjeg kapitalnog ulaganja za projekt izgradnje objekta za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, prema fazama i planiranim iznosima.

Ministri su prihvatili procijenjenu vrijednost projekta izgradnje objekta za trajni smještaj i rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru u iznosu od 8.194.446,00 KM.

Prihvaćena je finansijska konstrukcija projekta izgradnje objekta za rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na način da se sredstva za realizaciju projekta planiraju i osiguraju u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH prema sljedećoj dinamici: 2010. godina – osiguranje sredstava u iznosu od 1.008.540,00 KM za I fazu; 2011. godina – osiguranje sredstava u iznosu od 3.600.090,00 KM za II fazu, i 2012. godina – osiguranje sredstava u iznosu od 3.585.816,00 KM za III fazu.

VMBiH je usvojilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o potrebi rješavanja pitanja trajnog smještaja Regulatornog odbora željeznica BiH u Doboju.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaduženo je da pripremi prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz rezerve Budžeta BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu – radi kupovine građevinske parcele za izgradnju poslovnih prostorija za trajan smještaj Regulatornog odbora željeznica BiH u Doboju i uputi ga Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Za realizaciju projekta zadužen je ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministra BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju Projekta kapitalnih ulaganja u 2010. godini – kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u Berlinu, Beogradu i Zagrebu ukupne vrijednosti 4.800.000,00 KM.

Odlukom se odobravaju: kupovina, adaptacija i opremanje objekta u Berlinu, površine 517 kvadratnih metara i ukupne vrijednosti do 1.500.000,00 KM; kupovina, adaptacija i opremanje objekta u Beogradu, površine 500 kvadratnih metara, ukupne vrijednosti do 1.600.000,00 KM; te kupovina, adaptacija i opremanje objekta u Zagrebu, površine 500 kvadratnih metara, ukupne vrijednosti do 1.700.000,00 KM.

Realizacija kapitalnih ulaganja izvršit će se iz sredstava odobrenog budžeta za 2010. godinu namijenjenih kapitalnim ulaganjima u ovoj godini.

Prethodno su ministri prihvatili Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o kapitalnim ulaganjima u 2010. godini.

VMBiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunkacija i prometa Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti licenciranja prijevoznika u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Granična policija BiH zadužena je da do 30. juna 2011. godine produži primjenu Protokola između Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Granične policije BiH, inspektorata Republike Srpske i Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donesena je Odluka o osnivanju ovlaštenog tijela za provođenje Projekta mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime u BiH, čime je učinjen značajan korak u pravcu daljnjeg stvaranja povoljnijeg ambijenta za nova investiranja u BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *