Nema zahtjeva elektroprivreda u Federaciji BiH o poskupljenju struje

Pre­ma po­slje­dnjim in­for­ma­ci­ja­ma iz Re­gu­la­tor­ne ko­mi­si­je za elek­tri­čnu ener­gi­ju FBiH, FERK, u na­re­dnih šest mje­se­ci ne­će bi­ti pos­ku­plje­nja stru­je u Fe­de­ra­ci­ji. Ka­ko je za “San” re­kao pred­sje­dnik FERK-a Zden­ko Ši­mu­no­vić, po­što za pro­vo­đe­nje ta­ri­fnog pos­tup­ka tre­ba naj­ma­nje šest mje­se­ci, a do sa­da ni­je bi­lo zah­tje­va, ci­je­na stru­je će os­ta­ti ne­pro­mje­nje­na do dalj­njeg. Bi­lo je pri­ča da bi “Elek­tro­pri­vre­da BiH” mo­gla po­kre­nu­ti zah­tjev, ali ka­ko se pri­bli­ža­va da­tum izbo­ra vi­še se to i ne spo­mi­nje – ka­že Ši­mu­no­vić. Ko­ri­sni­ci elek­tri­čne ener­gi­je ko­jom ih sna­bdje­va “Elek­tro­pri­vre­da BiH” pla­ća­ju ovaj ener­gent po is­toj ci­je­ni od 2007. go­di­ne, a ako je vje­ro­va­ti pre­di­zbor­nom obe­ća­nju iz ove fir­me, ta­ko će os­ta­ti naj­ma­nje do apri­la idu­će go­di­ne.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *