Vlada TK: Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjom primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima TK uočeni su određeni nedostaci pojedinih zakonskih rješenja i njihova neusklađenost sa drugim zakonima, što otežava i stvara probleme u njegovoj provedbi. U trenutno važećem Zakonu uočena su i određena odstupanja od drugih zakonskih propisa u kojima su regulisana i određena pitanja, a koja se detaljnije uređuju Zakonom o unutrašnjim poslovima TK-a, kao što su to npr. nadležnosti Odbora za žalbe građana. Nakon današnjeg utvrđivanja prijedlog Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

Vlada TK ponovno inicirala neophodne izmjene federalnih i državnih zakona

Obzirom na stradanje dvije studentice u saobraćajnoj nezgodi koja se prošle sedmice desila u Sarajevu, Vlada Tuzlanskog kantona današnjim je zaključcima ponovila svoje ranije inicijative za izmjenu zakonskih propisa. Kantonalna vlada i drugi nadležni kantonalni organi uputili su još krajem mjeseca maja ove godine nadležnim federalnim organima i organima Bosne i Hercegovine inicijative za izmjene Zakona o prekršajima, Zakona o poreznoj upravi i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a sve u cilju pooštravanja kaznene politike i kvalitetnijeg izvršenja naplate izrečenih novčanih kazni za prekršaje u oblasti saobraćaja. Obzirom da od dana upućivanja ovih inicijativa do danas Vlada Tuzlanskog kantona nije dobila povratne informacije, današnjim zaključkom Vlada je od nadležnih federalnih organa i državnih organa Bosne i Hercegovine ponovno zatražila da se u što kraćem roku očituju o podnesenim inicijativama. Ovaj zaključak nakon će biti dostavljen Federalnom ministarstvu pravde, Federalnom ministarstvu finansija i Ministarstvu prometa i komunikacija BiH.

 

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata  i zaštiti porodice sa djecom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim prijedlogom vrši se usklađivanje pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sa odredbama Zakona o Gradu Tuzla, te se preciznije definišu prihodi koji se ne smatraju ukupnim prihodom domaćinstva. Obzirom da se radi o manjim izmjenama, prijedlog Zakona je u Skupštinsku proceduru upućen po skraćenom postupku.

 

Izmjenama i dopunama Zakona do bržeg izmirenja obaveza prema boračkoj populaciji

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna je činjenica da Vlada Tuzlanskog kantona već tri godine, zbog nezainteresovanosti banaka na području našeg kantona da plasiraju kreditna sredstva borcima i članovima njihovih porodica, nije u mogućnosti da realizira projekat rješavanja stambenih potreba boračke populacije jednokratnom dodjelom beskamatnih kredita. Kao rezultat nemogućnosti ponovnog plasmana došlo je do zamrzavanja vraćenih prethodno odobrenih kreditnih sredstva. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona ova sredstava bi se mogla koristiti i za izmirenje stvorenih obaveza po osnovu ostalih dopunskih prava, čime bi se nesumnjivo popravila podrška koju Vlada Tuzlanskog kantona po drugim osnovama pruža boračkoj populaciji.

 

Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na  sportskim priredbama upućen Skupštini TK

Nakon provedene javne rasprave u vezi sa nacrtom Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koja je trajala 60 dana, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Zakon u formi prijedloga i proslijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

Posebna pažnja posvećena stanju sigurnosti tokom izbora

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o preduzetim aktivnostima Uprave policije MUP TK-a povodom općinskih izbora 2016.godine. Obzirom da je konstatovano da se u posljednja tri izborna ciklusa na području općine Čelić, u toku predizbornih, izbornih i postizbornih aktivnosti događaju određene neželjene incidentne situacije, Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije zatražila da za naredne izborne procese poduzmu sve organizacijske i druge aktivnosti kako bi se incidentne situacije blagovremeno prevenirale. Također, od Ministarstva i Uprave policije zatraženo je da protiv svih učesnika protupravnih dešavanja u općini Čelić za vrijeme lokalnih izbora 2016. godine poduzmu sve zakonom predviđene mjere.

 

Prihvaćene Analiza zdravstvenog stanja i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravlja u 2015. godini, kao i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2015. godinu. Obje informacije će biti proslijeđene Skupštini TK na razmatranje.

 

Pozitivna privredna kretanja u prvih šest mjeseci ove godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-VI 2016 godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. U našem kantonu u periodu januar – juni 2016. godine, ostvaren je rast obima industrijske proizvodnje u odnosu na isti period 2015. godine u vrijednosti od 6,6%. Prema glavnim industrijskim grupacijama, rast od 14,1% je ostvaren u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, 9,3% kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, 6,7% kod kapitalnih proizvoda, 3,1% u proizvodnji energije i 2,9% za trajne proizvode za široku potrošnju. U prvom polugodištu 2016. godine iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 625.390.000 KM što je u odnosu na isti period 2015. godine rast od 3%. Prema podacima za izvještajni periodu može se konstatovati da je broj zaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu veći je od broja nezaposlenih, što pokazuje evidencija JU Služba za zapošljavanje TK-a i Porezne uprave Federacije BiH. Prema podacima ovih institucija u maju 2016. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je 94.126 zaposlenih osoba i 91.989 nezaposlenih.

 

Usvojen Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2016.godine. Kako je istaknuto u ovom periodu ostvareni su prihodi za oko 6 miliona veći u odnosu na isti period prethodne godine, što je rezultat aktivnosti Zavoda i  podrške Vlade Tuzlanskog kantona u naplati doprinosa, prvenstveno od Rudnika „Kreka“ Tuzla, kao i pojačanih aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH na naplati javnih prihoda. Isto tako, pozitivan efekat na prihode Zavoda ima i rast broja osiguranika u radnom odnosu čiji je broj za 4.310 veći u odnosu na prethodnu godinu. Naplaćeni prihodi stvorili su uslove da Zavod u izvještajnom periodu redovno finansira sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom planiranom obimu, te obaveze izmiri u ugovorenim i zakonom propisanim rokovima.

 

Vlada TK o zabrani prometovanja hemijskih proizvoda na području RS-a

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je trenutno stanje i primjenu zakonskih i podzakonskih akata u Republici Srpskoj, a koji se odnose na promet proizvoda koji sadrže hemikalije i biocide. Primjenom ovih propisa fabrika deterdženata „DITA“ d.d. Tuzla i ostali proizvođači ovih i sličnih proizvoda koji imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH primorani su povući svoje proizvode sa polica u trgovinama na području Republike Srpske, s obzirom da navedeni proizvodi moraju biti klasifikovani, posebno upakovani i obilježeni. Shodno svemu navedenom Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o problematici nametnutih barijera nesmetanom protoku roba i usluga u međuentitetskoj trgovini. Donesenim zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je danas premijera Tuzlanskog kantona da potpiše konačne zaključke koje će o ovoj tematici interresorno sačiniti ministri industrije, energetike i rudarstva, trgovine, turizma i saobraćaja i razvoja i poduzetništva. Konačni zaključci će, nakon potpisivanja, biti proslijeđeni nadležnim federalnim institucijama.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona nije dala saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Istovremeno Vlada je zauzela stav da će, u skladu sa Zakonom o radu, za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona zaključiti Kolektivni ugovor za područje Tuzlanskog kantona, te u tom smislu Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, kao reprezentativnom sindikatu, podnijeti pismenu inicijativu za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora, i uz istu ponuditi prijedlog teksta Kolektivnog ugovora na razmatranje i očitovanje.

Također Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u kantonalnim organima uprave i drugim institucijama u Tuzlanskom kantonu, sačinjen od strane Radne grupe Vlade Kantona. U skladu sa odredbama Zakona o radu Vlada je pokrenula inicijativu prema Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, kao reprezentativnom sindikatu, za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora, te će se u tom smislu Sindikatu dostaviti danas prihvaćeni prijedlog teksta Kolektivnog ugovora na razmatranje i očitovanje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti predškolskog osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2015/16. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o upisu, oslobađanju troškova školarine i troškova participacije kao i odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine. Ovom odlukom data je saglasnost za upis osam studenata iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/2017. godini, te se oslobađaju troškova školarine i troškova participacije. Studentima iz Palestine, u akademskoj 2016/2017. godini, omogućit će se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje donacije Raiffeisen bank d.d. BIH u iznosu od 2.000,00 KM , donirane za realizaciju projekta „Obogaćivanje bibliotečnog fonda školske biblioteke“ za JU OŠ „Soko“ Gračanica.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Ovom odlukom je omogućeno prebacivanje 2.000 KM sa pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK na poziciju JU Arhiv TK, a preraspodjelom sredstava ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju privremenih situacija. S obzirom da je općina Lukavac poslala kompletnu dokumentaciju o provođenju procedure javnih nabavki i dostavila dvije privremene situacije za projekat „Proširenje, izgradnja i rekonstrukcija dijela postojeće vrelovodne mreže DN 125., DN 150., DN 200 u ulici Redžepa efendije Muminhodžića i sanacije nadzemnog dijela vrelovoda na relaciji Petrak – Elektrodistribucija, te sanacija i zamjena dotrajalih toplinskih podstanica“ u iznosu od 127.827,48 KM Ministarstvo je napravilo Odluku o odobravanju situacija za ovaj novčani iznos.

U skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o odobravanju 6.500,00 KM za sufinansiranje projekta „Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u MZ Banovići Selo-Selo II“, općina Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeli 100.000 KM JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići na ime finansiranja troškova redovnog rada ove javne ustanove.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto „Stručni saradnik za finansijske i knjigovodstvene poslove“ u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 15.000 KM Savezu antifašista i boraca NOR-a TK na ime podrške u organizaciji obilježavanja 70. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići, koja će se održati od 05. do 07. novembra 2016. Godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluke  o  poništavanju  Javnog  oglasa  za  nominiranje  kandidata  za  upražnjenu  poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne Tuzla i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za popunu ovih pozicija.

Shodno navedenom, Vlada Tuzlanskog kantona privremeno je imenovala danas Upravni odbor JU Muzej istočne Bosne u Tuzli i Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar TK i, te donijela više rješenja o imenovanju školskih odbra u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *