Sušić: Zaslužili smo zvižduke sa tribina

Za igra­čke ka­ri­je­re ni­kad ni­je is­pra­ćen zvi­ždu­ci­ma. Apla­udi­ra­li su mu i su­par­ni­čki na­vi­ja­či, na sta­di­oni­ma od Ka­ra­bur­me pre­ko Čaira od Kan­tri­de… Di­vi­li su mu se Fran­cu­zi, ko­ji su uži­va­li u maj­sto­ri­ja­ma ne­na­dma­šnog Sa­fe­ta Su­ši­ća. Da­nas je u dru­goj ulo­zi -tre­ner­skoj, gdje se sva­ka gre­ška adre­si­ra na stru­čni štab.

– Ni­je da ni­je bi­lo zvi­ždu­ka. Bi­lo je. Ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti ka­ko su nas do­če­ka­li i is­pra­ti­li u Ma­ksi­mi­ru 1990. go­di­ne ka­da se ju­go­slo­ven­ska re­pre­zen­ta­ci­ja spre­ma­la na SP u Ita­li­ji. To se ne za­bo­rav­lja, ti zvi­ždu­ci su nas sve za­bo­lje­li, a ovo na Grba­vi­ci je bi­lo pra­vo upo­zo­re­nje – na­gla­ša­va Su­šić.

Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma zvi­ždu­ci sa Grba­vi­ce su pa­ra­li uši.

– Ne znam za­što su im sme­ta­li zvi­ždu­ci. Za­slu­ži­li smo kri­ti­ke na­vi­ja­ča. Ima­li smo pu­ne tri­bi­ne, odli­čan am­bi­jent, na­ža­lost i loš re­zul­tat. Ne znam šta su oče­ki­va­li.

Va­ši pu­le­ni mi­sle da smo igra­li pre­ofan­zi­vno?

– Ni­je nji­ho­vo da ko­men­ti­ra­ju ta­kti­ku. Ra­zu­mi­jem na­vi­ja­če ko­ji to ko­men­ta­ri­šu, ali igra­či mo­ra­ju vi­še mi­sli­ti na igru, a ma­nje na ne­ke stva­ri oko­lo. Na­mjer­no sam sta­vio tri na­pa­da­ča, jer sam že­lio da vi­dim ka­ko to fun­kci­oni­še. Sva­ke su­bo­te ili ne­dje­lje, me­ni po­je­din­ci sa ra­znih stra­na «tra­že» mu­štu­luk i jav­lja­ju po­ru­ka­ma: po­go­dio Mu­sli­mo­vić, pa «za­bio» Ibi­še­vić, Dže­ko… I da ni­sam sta­vio svu tro­ji­cu, re­kli bi; za­što držim na klu­pi ovog ili onog. Eto, sad se vi­dje­lo da to ne ide.

Ima­te za­mjer­ke na ra­ču­na re­pre­zen­ta­ti­va­ca?

– Na­ra­vno da imam. Izu­zev Spa­hi­ća i Ha­sa­gi­ća, te do­ne­kle Pja­ni­ća, ni­ko ne za­slu­žu­je po­hva­le. Pa, na­ma je Ka­tar u prvih po­la sa­ta pre­uzeo igru, ona­ko ma­li su izbo­ri­li na star­tu tri kor­ne­ra. Ne znam šta su oče­ki­va­li ne­go zvi­ždu­ke, po­go­to­vo na kra­ju uta­kmi­ce. Ne bo­li me to­li­ko re­zul­tat ko­li­ko pris­tup igri. Ne mo­že se uta­kmi­ca pro­še­ta­ti, a on­da na­kon uta­kmi­ce ko­men­ti­ra­ti šta im sve sme­ta. Zna­mo svi ka­kva je si­tu­aci­ja u Sa­ve­zu, ali svi mi iz re­pre­zen­ta­ci­je se mo­ra­mo iz­di­ći iznad njih. Sme­ta me i što po­je­din­ci na uta­kmi­cu idu kao na izlet. To­ga vi­še ne­će bi­ti.

Gle­da­li ste u Ze­ni­ci mla­de, ima­li «što­fa» za A tim?

– Ima ma­te­ri­ja­la, ali je ra­no go­vo­ri­ti o si­gur­nim kan­di­da­ti­ma. Vra­nješ, Bu­no­za, Su­ba­šić su po­ten­ci­jal, ali ne­dos­ta­je im još is­kus­tva. Me­ni se li­čno do­pao «ma­li» Ga­le­šić.

Da li Vam je ne­ko su­ge­ri­rao za Jo­si­pa Lu­ka­če­vi­ća, ko­ji je pro­šao mla­đe re­pre­zen­ta­ti­vne se­le­kci­je, ko­ji se pot­vrdio u HNL?

– Ni­je mi ni­ko go­vo­rio za tog igra­ča.

Ima­te li u bi­lje­žni­ci ne­ke po­ten­ci­jal­ne kan­di­da­te za li­je­vi bok?

– Ima­mo to što ima­mo. Ne­što će­mo kom­bi­no­va­ti i na­ći naj­bo­lje rje­še­nje.

Ko­li­ko ste za­do­vo­ljni igrom «re­zer­vis­ta»?

– Zec je po­ka­zao da se na nje­ga mo­že ra­ču­na­ti. Ako je tre­nu­tno čet­vrti na­pa­dač, to ne zna­či da ne­će do­bi­ti šan­su. Ne znam ka­ko je ko vi­dio igru Ha­ri­sa Me­du­nja­ni­na, ali na me­ne je os­ta­vio do­bar uti­sak. I Ibri­čić je po­ka­zao da ima kva­li­tet. I na nje­ga na­joz­bljni­je ra­ču­nam.

Da li će se opo­ra­vi­ti El­vir Ra­hi­mić?

– Na­dam se da ho­će. Pu­no nam zna­či. Na­ža­lost, ne­mam pre­vi­še ma­ne­vra kad je izbor igra­ča u pi­ta­nju. Po­zvat će­mo sve ko­je smo i do sa­da po­zi­va­li. U Lu­ksem­bur­gu će bi­ti pu­no bo­lje. Na­dam se da smo iz ove uta­kmi­ce svi izvu­kli po­uke. Ka­tar nas je spus­tio, do­bra je to opo­me­na. Vje­ru­jem u ove igra­če, oni to do­ka­zu­ju igra­ma u svo­jim klu­bo­vi­ma. Vi­dje­li ste ka­ko smo pro­tiv Nje­ma­čke odi­gra­li, a is­to ta­ko ka­ko je bi­lo sla­bo pro­tiv Ka­ta­ra. U kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ne smi­je bi­ti opu­šta­nja – upo­zo­rio je Su­šić.

S.Si­na­no­vić

O Fran­cu­zi­ma

Se­le­ktor je gle­dao «tri­ko­lo­re» pro­tiv Nor­ve­ške.

– Fran­cus­ka je iz­gu­bi­la, ali sam vi­dio je­dnu mo­ćnu, po­le­tnu, mla­đu se­le­kci­ju. Fran­cus­ka je po­tpu­no dru­ga­či­ja od one ko­ja je igra­la na Svjet­skom prven­stvu u Afri­ci. Bit će još ja­či do kva­li­fi­ka­ci­ja. Iz­gu­bi­la je i Srbi­ja na svom te­re­nu od Grčke, pa ni­ko od to­ga ne pra­vi tra­ge­di­ja. Ovaj is­ti Ka­tar je ne­da­vno re­mi­zi­rao sa Hrvat­skom. Ne­ma da­nas la­kih pro­ti­vni­ka – pod­sje­ća se­le­ktor.

San

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *