Mi­ra­lem Ra­mić odveo Di­na­mo do tro­fe­ja!

Mi­ra­lem Ra­mić je dje­čak ko­ji zbog ve­li­kog fu­dbal­skog da­ra oprav­da­no no­si na­di­mak “Me­si iz Ka­le­si­je”. Igrom me­đu ko­le­ga­ma u svom uzras­tu ite­ka­ko pod­sje­ća na ča­ro­bnja­ka iz Ar­gen­ti­ne, a “San Sport” je i ra­ni­je pi­sao o 11-go­diš­njem fu­dbal­skom dra­gu­lju ve­li­kih mo­gu­ćnos­ti, ko­je su već pre­po­zna­li ska­uti Di­na­ma iz Za­gre­ba i gdje je na prvu odu­še­vio struč­nja­ke i osvo­jio srca Ma­ksi­mi­ra.

Za­ni­mlji­vo da Ra­mić, zbog svo­jih go­di­na, ni­je mo­gao os­ta­ti u re­do­vi­ma prva­ka Hrvat­ske, ali se “mo­dri” ni po ko­ju ci­je­nu ne že­le odre­ći ova­kvog po­ten­ci­ja­la, pa su mu omo­gu­či­li da nas­ta­vi igra­ti ja­ke in­ter­na­ci­onal­ne tur­ni­re sa po­le­tar­ci­ma Di­na­ma. Mla­di Ka­le­si­jac ite­ka­ko oprav­da­va ovu paž­nju iz da­na u dan, ni­že us­pje­he i “ci­je­pa” pro­ti­vni­čke mre­že.

 

Naj­no­vi­ji sja­jan re­zul­tat os­tva­rio je na me­đu­na­ro­dnom no­go­me­tnom tur­ni­ru “Ma­kar­ska 2011”, održa­nom od 28. apri­la do 1. ma­ja, gdje je sa sta­ri­jim “li­ma­či­ma” Di­na­ma na­dmo­ćno osvo­jio prvo mjes­to. Ku­ro­zi­tet je da su se u fi­na­lu “mo­dri” sas­ta­li sa vje­či­tim ri­va­lom Haj­du­kom iz Spli­ta i po­bje­di­li ga sa 3:0 za­hva­lju­ju­ći prven­stve­no Ra­mi­ću, ko­ji je bio stri­je­lac dva go­la i sa­mim tim igrač uta­kmi­ce.

Iako ni­je po­nio epi­tet naj­bo­ljeg po­je­din­ca tur­ni­ra, u Ma­kar­skoj je os­ta­vio du­bok trag, jer već dru­gu go­di­nu za­re­dom slo­vi za je­dnog od naj­bo­ljih fu­dba­le­ra. Na pro­šlom iz­da­nju je bio prvi stri­je­lac, pos­ti­gav­ši čak 16 go­lo­va iz šest uta­kmi­ca!

Tre­ner Di­na­mo­vih na­da Zo­ran Jo­kso­vić imao je sa­mo ri­je­či hva­le za mla­dog Ra­mi­ća, ko­ji je po­no­vo bio u prvom pla­nu me­đu sto­ti­na­ma dje­ce iz fu­dbal­skih ško­la Hrvat­ske, Slo­ve­ni­je, BiH (Olim­pi­je iz Lju­blja­ne, Haj­du­ka, Ko­nav­lja­ni­na, Ja­dra­na, Zma­ja, To­mi­slav­gra­da, Vo­goš­će, Ze­ni­ce sa­ra­jev­ske Bu­ba­ma­re …)

“Me­si iz Ka­le­si­je” uvi­jek is­ti­če da mu je fu­dbal­ski uzor nje­gov su­gra­đa­nin iz i zvi­jez­da Li­ona Mi­ra­lem Pja­nić, kao i da mu je san da kao i on, u bu­du­ćnos­ti zai­gra za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH i po­ne­se dres je­dnog od ve­li­kih klu­bo­va Evro­pe.

To bi se, su­de­ći po ri­je­či­ma tre­ne­ra Su­lej­ma­na Si­na­no­vi­ća, čo­vje­ka ko­ji je prvi pre­opo­znao Ra­mi­ćev po­ten­ci­jal, vrlo la­ko mo­glo i os­tva­ri­ti.

– Za svo­jih 56 go­di­na ži­vo­ta ni­sam vi­dio ne­kog ko ima ne­pu­nih 11, a ta­kav ta­le­nat i in­te­li­gen­ci­ju sa lop­tom. Ma­li je stroj za pos­ti­za­nje go­lo­va, a lu­ci­dnim po­te­zi­ma odu­še­vio je sve na tur­ni­ru u Ma­kar­skoj. Već sa­da ima pu­no in­te­re­so­va­nja za nje­ga, a iz Di­na­ma su naj­vi­še “za­gri­zli”. Čak se i Pja­nić odu­še­vio na­kon što ga je vi­dio i sa­da že­li da ga odve­de u Metz, gdje je on po­či­njao ka­ri­je­ru. U Ra­mi­ću smo do­bi­li pra­vog igra­ča za bu­du­ćnost! – hva­li Si­na­no­vić svog mje­zim­ca.

 

(SAN)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *